Oświadczenie dotyczące własności intelektualnej

Prawa autorskie w odniesieniu do norm brytyjskich

Posiadaczem praw autorskich do wszystkich norm brytyjskich, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w innych formatach, jest BSI. Norm brytyjskich nie można powielać ani przechowywać w systemach wyszukiwania i udostępniania informacji, ani przenosić w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakiegokolwiek środka, w całości ani w części, bez pisemnej zgody BSI z wyjątkiem okoliczności przewidzianych przepisami prawa angielskiego.

W normach brytyjskich umieszczone są zarówno widoczne, jak i niewidoczne znaki wodne, a ich użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień regulaminu:

  • Norma brytyjska zostaje licencjonowana wyłącznie użytkownikowi wskazanemu imiennie, który ma prawo do zainstalowania jej jednej kopii elektronicznej do użytkowania na jednym komputerze.
  • Wersja papierowa dokumentu BSI może zostać wydrukowana przez użytkownika wskazanego imiennie do jego własnych niekomercyjnych celów.
  • W przypadku, gdy licencjonowany użytkownik jest zobowiązany do włączenia treści normy brytyjskiej do dokumentacji do celów specyfikacji lub przetargu, która ma zostać przedłożona do wglądu przez podmioty zewnętrzne, użytkownik jest uprawniony do powielenia i przedłożenia niezbędnych stron dokumentu, a także, w razie potrzeby, całego dokumentu.
  • BSI nie posiada żadnej wiedzy na temat żadnych ukrytych wirusów zawartych w dokumentach BSI w postaci plików PDF w chwili ich pobierania. BSI wykazuje się daleko idącą starannością celem zapewnienia, w zakresie, w jakim jest to wykonalne, żeby takie pliki nie zawierały wirusów. Dostarczone pliki PDF mogą zawierać osadzone kroje pisma. Zgodnie z zasadami licencjonowania Adobe takie pliki mogą być drukowane lub przeglądane, ale nie mogą być edytowane, o ile osadzone kroje pisma nie są licencjonowane dla komputera, na którym dokonywane jest edytowanie albo nie są na nim zainstalowane. Pobranie takich plików jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do nienaruszania zasad licencjonowania Adobe.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uruchomienie i korzystanie z takich plików odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. BSI nie przejmuje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku ich uruchomienia lub używania. Adobe jest znakiem towarowym należącym do Adobe Systems Incorporated.
  • Sprzedaż prawa do korzystania przez wielu użytkowników: Użytkowników, którzy chcą umieścić pobraną normę brytyjską w sieci wewnętrznej lub intranet, prosimy o złożenie stosownego wniosku do działu sprzedaży bezpośredniej na adres: Direct Sales Team, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, E-mail: bsmusales@bsigroup.com, T: + 44 (0)20 8996 7071
  • Aby otrzymać zgodę na powielenie fragmentów albo uzyskać więcej informacji na temat licencjonowania dokumentów BSI, prosimy skontaktować się z działem ds. licencjonowania pod adresem: Licensing Department, British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, E-mail: copyright@bsigroup.com, T: + 44 (0)20 8996 7070

Znaki handlowe i prawa autorskie – informacje ogólne

Prawa do własności intelektualnej

BSI jest właścicielem bądź licencjobiorcą całości praw do własności intelektualnej publikowanej na naszej witrynie internetowej i materiałów na niej zamieszczonych. Wszystkie materiały są chronione prawami autorskimi i umowami międzynarodowymi. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii, pobranie fragmentu którejkolwiek strony / którychkolwiek stron z naszej witryny internetowej dla potrzeb własnych do wykorzystania jako odniesienia do informacji podawanych na naszej witrynie, w obrębie swojej organizacji.

Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w materiały pobrane/wydrukowane z naszej strony internetowej oraz zabrania się używania jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio bez towarzyszącego tekstu.

Użytkownik zobowiązany jest do podpisywania materiałów pobranych z naszej witryny i wskazania w podpisie autora materiału.

Zabrania się użycia materiałów pochodzących z naszej witryny internetowej dla celów komercyjnych bez naszej zgody lub bez zgody naszych licencjodawców.

Nieprzestrzeganie powyższych wymagań spowoduje odmowę dostępu do naszej witryny oraz nakaz zniszczenia lub zwrotu materiałów wydrukowanych, skopiowanych lub pobranych z naruszeniem naszych praw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat brytyjskich przepisów dotyczących praw autorskich, prosimy odwiedzić witrynę internetową Brytyjskiego Biura ds. Własności Intelektualnej

Nasze znaki towarowe

"BSI Learning", ® i "Kitemark®” są znakami towarowymi BSI zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii i w innych krajach. Znaki towarowe i loga BSI podlegają ochronie we wszystkich krajach, w których BSI ich używa.

Zabrania się kadrowania i przetwarzania znaków towarowych BSI oraz innych materiałów objętych naszymi prawami autorskimi (w tym grafiki, tekstu, układu lub formy strony) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się używania naszych znaków towarowych w metatagach czy w innym ukrytym tekście bez naszej pisemnej zgody.