Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Szkolenie “Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” skierowane jest do osób zajmujących się jakością, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie. Ten intensywny, 2-dniowy kurs uczy interpretacji zasad oraz daje przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zarządzania jakością zgodnym z serią norm ISO 9000 oraz ISO 19011. Doświadczony trener prowadzi uczestników przez proces auditu wewnętrznego - począwszy od planowania auditu do pisania raportów z auditu oraz oceny skuteczności działań korygujących. Uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności związane z różnymi aspektami auditowania poprzez powiązanie zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów grupowych.

Zobacz ulotkę kursu


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Specjaliści posiadający wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Osoby interesujące się prowadzeniem auditów wewnętrznych i auditów u poddostawców
 • Osoby zarządzające programem audytów w organizacji
 • Osoby zajmujące się utrzymaniem systemu zarządzania środowiskowego i jego nadzorowaniem
 • Pełnomocnicy SZJ ISO 9001
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Menadżerowie
 • Konsultanci

Czego się nauczę?

Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy nabędą umiejętność:

 • Zastosowania zasad auditu oraz wypełniania obowiązków auditora
 • Planowania przebiegu auditu
 • Prowadzenia spotkań otwierających i zamykających
 • Przeprowadzania auditu procesu, próbkowania oraz budowy pytań
 • Przygotowania ustnej i pisemnej oceny zgromadzonych dowodów
 • Zwięzłego dokumentowania niezgodności ujawnionych podczas auditu
 • Prawidłowego pisania raportów z auditu
 • Oceny proponowanych i zrealizowanych działań korygujących

Jak skorzystam?

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę związana z interpretacją wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015 oraz umiejętności stosowania technik audytowych, zarządzania audytem, komunikowania z otoczeniem audytu, reagowania na różne sytuacje audytowe. Szczególnie użyteczne są praktyczne ćwiczenia i symulacje.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek