Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Szkolenie BSI “Audytor wewnętrzny BCM” ułatwia uczestnikom rozwój umiejętności i wiedzy odnośnie przeprowadzania audytów i samooceny względem wymogów ISO 22301 oraz BS 25999, Zarządzanie Ciągłością Działania – Część 2: Specyfikacja. Biorąc udział w zajęciach w małych grupach, ćwiczeniach z audytu oraz ożywionych dyskusjach, uczestnicy zyskują rzetelne zrozumienie zasad audytowania oraz sposobu stosowania wytycznych ISO 19011, “Wytyczne dla audytowania systemów jakości i/lub zarządzania środowiskowego”   w celu wdrażania skutecznych programów audytu systemów zarządzania ciągłością działania. Podczas szkolenia zostaje również dokonany przegląd Zarządzania Ciągłością Działania   – Kodeks Praktyk, BS 25999 oraz najlepszych praktyk związanych z utrzymaniem i oceną Systemów Zarządzania Ciągłością Działania.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za audyt systemu zarządzania ciągłością działania 
 • Stażyści, którzy będą przeprowadzać audyty 
 • Osoby planujące przeprowadzanie samooceny
 • Konsultanci planujący prowadzenie audytów niezależnych 
 • Obecni audytorzy, którzy będą przeprowadzać audyty zarządzania ciągłością działania
 • Osoby odpowiedzialne za audyt łańcucha dosta

Czego się nauczę?

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć: 

 • Wyjaśnić różnice celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 BS 25999
 • Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999
 • Wyjaśnić wymogi ISO 22301 / BS 25999
 • Zaplanować audyt systemów zarządzania ciągłością działania 
 • Zaplanować i prowadzić spotkania otwierające i zamykające audyt 
 • Przeprowadzać audyt systemu zarządzania ciągłości działania 
 • Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie audytu 
 • Sprecyzować i przedstawić wyniki audytu 
 • Sporządzić zwięzły raport z audytu 
 • Przeprowadzić kontynuację i zamknięcie audytu

Jak skorzystam?

 • Wykwalifikowani auditorzy wewnętrzni w obrębie firmy
 • Pewność posiadania certyfikacji ISO 22301
 • Efektywne zarządzanie ciągłością działania
 • Zyskaj zaufanie klientów i reputację

Szkolenie obejmuje:

 • materiał szkoleniowy
 • certyfikat
 • lunch i poczęstunek