หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา

Good Distribution Practices (GDP) for Pharmaceutical Industry

Good Distribution Practices (GDP) for Pharmaceutical Industry

Red Overlay
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา
Red Overlay

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (Good Distribution Practice หรือ GDP) คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จนถึงสถานที่ขายยาหรือผู้ได้รับอนุญาตในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาในระหว่างการกระจายสินค้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และหลักเกณฑ์นี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมยา การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในห่วงโซ่อุปทานด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด

การจัดการด้านคุณภาพยาในระหว่างการกระจายสินค้าเป็นการดำเนินการที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่ออายุการเก็บรักษาและสภาวะการเก็บรักษาที่ระบุไว้สำหรับยาในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด ฯลฯ) จะต้องขนส่งและจัดเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นยาทั้งหมดจึงไม่สามารถจัดการด้วยวิธีการทั่วไปได้ กล่าวคือข้อกำหนดในการจัดการยาเม็ด ยาน้ำ และยาฉีด จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (เก็บรักษาด้วยความเย็น) จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ระดับของความระมัดระวังจะต้องเพิ่มมากขึ้น

หลักเกณฑ์ GDP มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับบุคคลและร้านค้าที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา จากสถานที่ผลิตไปยังบุคคลที่จ่ายยาหรือบริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโดยตรง หรืออื่น ๆ