หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา

WHO Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products – GDP & WHO Good Storage Practices for Pharmaceuticals Products – GSP

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ให้ทีมงานเข้าใจข้อกำหนด WHO GDP และ GSDP
  • ให้ทีมงานทราบสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
  • ให้ทีมงานสามารถเตรียมการเพื่อรองรับการตรวจประเมิน