Gazy Fluorowane - Weryfikacja sprawozdań

Nowe Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 wprowadziło zaostrzone środki kontroli w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych  -wodorofluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i heksafluorku siarki (SF6). Rozporządzenie oznacza również szereg innych restrykcji, które mają na celu znaczną redukcję emisji.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek składania sprawozdań dotyczących produkcji, przywozu, wywozu, czy stosowania jako substrat i niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych oraz innych gazów cieplarnianych zawierających fluor.

W przypadkach wymienionych w rozporządzeniu (szczegóły poniżej) przedsiębiorstwa mają obowiązek przechowywania sprawozdania z weryfikacji przez co najmniej pięć lat i udostępniania go właściwemu organowi zainteresowanego państwa członkowskiego i Komisji na ich wniosek.

Prawny termin udostępnienia sprawozdania z weryfikacji przypada na dzień 30 czerwca, natomiast termin składania sprawozdań upływa 31 marca każdego roku.