Auditor Wewnętrzny ZSZ wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001

Posiadanie systemów umożliwia efektywniejsze zarządzanie organizacją. Struktura norm pozwala na łączenie elementów systemów: zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w jeden zintegrowany system. W efekcie organizacja otrzymuje nowe narzędzie podnoszące jej skuteczność i „kulturę”. 

Podstawowym założeniem systemów zarządzania jest budowanie kultury ciągłego doskonalenia. Proces ten w każdym aspekcie prowadzonego biznesu można zilustrować cyklem PDCA. Aby definiować działania korygujące i doskonalić procesy biznesowe, należy identyfikować poprawnie obszary  wymagające tych działań. Doskonałym narzędziem w tym zakresie jest Audit Wewnętrzny, a w szczególności Audit Systemów Zintegrowanych. 


Kto jest adresatem szkolenia?

 • auditorzy i pełnomocnicy poszczególnych systemów zarządzania,
 • personel odpowiedzialny za auditowanie, znający wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Czego się nauczę?

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • przegląd norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001
 • omówienie zmian w ISO 45001
 • planowanie i prowadzenie auditów
 • ludzkie aspekty auditowania
 • sprawozdania z auditów i prezentacja niezgodności
 • działania poauditowe jako wartość dla organizacji

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

Jak skorzystam?

W trakcie szkolenia nauczycie się jak poprawnie planować i przeprowadzać audity wewnętrzne, aby wartość dodana dla organizacji była jak najwyższa.

Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania umożliwia zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Jednocześnie możliwe jest również zminimalizowanie niezbędnych zasobów, między innymi dokumentacji systemowej oraz ilości auditów. Auditorzy wzbogacą i utrwalą swoją wiedzę na temat zasad procesowego podejścia do auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Szkolenie obejmuje

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch