Wymagania normy ISO 14001:2015

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 14001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami.

Zarządzanie środowiskowe to już nie tylko wybór moralny, ale również biznesowa konieczność. Organizacje, które rozumieją korzyści z modelu, który nie narusza równowagi środowiska, zdobywają najlepszą pozycję w dążeniu do rozkwitu w zmiennych warunkach środowiska. Norma ISO 14001:2015, czyli system zarządzania środowiskowego (SZŚ) pomaga organizacjom stymulować ciągły rozwój, pobudzać innowacje i wchodzić na nowe rynki.

Zobacz ulotkę kursu 


Kto jest adresatem szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z procesem planowania, wdrażania, utrzymywania oraz przeprowadzania auditu w oparciu o normę ISO 14001:2015 SZŚ. 

Czego się nauczę?

• Identyfikować kluczowe wymagania i korzyści płynące z normy ISO 14001:2015

• Zarządzać ryzykiem środowiskowym i napędzać proces ciągłego doskonalenia

• Nauczę się właściwie zajmować się problemami, które bezpośrednio związane są z moimi obowiązkami zawodowymi

• Nauczę się przedstawiać klientom, ustawodawcy i opinii publicznej uzgodnienia dotyczące ochrony środowiska 

Trenerzy zapewniają, że pod koniec szkolenia będziesz znać wszystkie zagadnienia ‘na wylot’. Poprzez wykorzystanie studium przypadków i licznych scenariuszy zrozumiesz co to oznacza w praktyce, a nie tylko w teorii.

Jak skorzystam?

• Poznam znaczenie i korzyści z wdrożenia normy ISO 14001:2015 SZŚ

• Poznam kluczowe wymagania, warunki i definicje normy ISO 14001:2015

• Poznam strukturę ISO 14001:2015, z uwzględnieniem Załącznika

SL zawierającego wspólne elementy norm dotyczących systemów zarządzania

• Poznam główne idee, takie jak podejście procesowe, Planuj-Wykonaj-Sprawdzaj-Działaj,

Cykl życia, aspekty i wpływy

Korzyści wynikające z kursu obejmują wiedzę odnosząca się do interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015, zarządzania ryzykami środowiskowymi i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch