Zrozumienie i interpretacja wymagań ISO/TS 16949

Aby móc wdrożyć w organizacji oraz u dostawców system zarządzania jakością zgodny z ISO/TS 16949 profesjonaliści w przemyśle motoryzacyjnym muszą posiadać wiedzę teoretyczną i praktycznie rozumieć wymagania specyfikacji technicznej. To trzydniowe interaktywne szkolenie wraz z warsztatami umożliwia dogłębną analizę i zrozumienie ISO/TS 16949 zawierając przykłady i najlepsze stosowane praktyki.


Kto jest adresatem szkolenia:

Profesjonaliści z doświadczeniem we wdrażaniu i auditowaniu systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO/TS 16949 a „podstawowymi narzędziami" i wymaganiami klienta
 • Wyjaśnienie procesu rejestracji/certyfikacji według ISO/TS 16949 przez trzecią stronę
 • Uwzględnianie wymagań wynikających z umowy (wymagań klienta)
 • Włączenie do użytku „podstawowych narzędzi” – co jest obowiązkowe? Jakie podejście jest konieczne?
 • Zrozumienie powszechnych „oczekiwań” klienta w celu ustalenia podejścia do rozwiązywania problemów, analizy danych, rozpatrywania zwrotów i reklamacji, itp.adaptowanie procesowego podejścia w przemyśle motoryzacyjnym
 • Użycie podejścia procesowego w kontekście przemysłu motoryzacyjnego - spełnienie oczekiwań jednostki certyfikującej
 • Identyfikowanie procesów zorientowanych na klienta – użycie wykresu „ośmiornicy”
 • Użycie wykresów „żółwia” – zrozumienie zasad i praktyki
 • Monitorowanie procesów – użycie matryc SMARTER (zrozumienie najważniejszych rozdziałów)
 • Przegląd nowych i zmodyfikowanych wymagań motoryzacyjnych nałożonych przez ISO/TS 16949
 • Co oznaczają i jak powinny być interpretowane
 • Co się rozumie pod pojęciem zgodności
 • Co to jest wartość dodana strategii wdrażania

Uwaga: zostało to rozszerzone i interaktywna sesja szkoleniowa została uzupełniona o praktyczne przykłady i ilustracje. Wszystkie istotne podobieństwa i różnice wobec QS-9000 (wydanie 3) są zidentyfikowane i wyjaśnione.

 • transformacja z QS-9000
 • Przegląd najistotniejszych „narzędzi podstawowych” – co należy rozumieć pod pojęciem kompetencje oraz rutynowe wykorzystywanie?
 • Rozwijanie systemu zarządzania jakością dostawcy poprzez włączanie nowych wymagań
 • Planowanie przejścia na ISO/TS 16949 – dokonywanie „przeglądu gotowości”
 • Przygotowanie do pomyślnego auditu trzeciej strony – co podlega obowiązkowemu sprawdzeniu?
 • Co przede wszystkim musi zostać uwzględnione przed przeglądem dokumentacji i auditem oceniającym?
 • Utrzymanie certyfikacji dokonanej przez niezależną jednostkę przy pomocy skutecznych auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz ich wpływ na ciągłe doskonalenie organizacji
 • Przygotowanie się do auditów nadzoru jednostki certyfikującej w kontekście eliminacji stwierdzonych niezgodności

Uzyskane korzyści:

 • Pełne zrozumienie zakresu wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949, specyficznych wymagań klienta oraz obowiązkowego użycia „podstawowych narzędzi",
 • Umiejętność interpretowania wszystkich wymagań ISO/TS16949 oraz oceniania zgodności strategii wdrożeniowych.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17.00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia