Odpowiedzialność Społeczna Organizacji

Odpowiedzialność społeczna organizacji - strategia zarządzania organizacją uwzględniająca aspekty prawne zrównoważonego rozwoju i ryzyk w organizacji (wg ISO 26000:2010).

Odpowiedzialność społeczna organizacji w ostatnich latach jest coraz bardziej dostrzegana przez kierownictwo organizacji na całym świecie. Rozumiana jest jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na pracowników, społeczeństwo i środowisko.


Zakres merytoryczny szkolenia:

Odpowiedzialność społeczna organizacji rozumiana jako społeczny, ekologiczny i ekonomiczny wpływ decyzji i działań organizacji na zainteresowane strony w kręgu jej wpływów, w ostatnich latach jest coraz bardziej uświadamiana i rozumiana w organizacjach. Szkolenie zapewnia rozumienie pojęć odpowiedzialności społecznej według normy ISO 26000:2010.  W trakcie 2 -dniowego szkolenia uczestnicy są zapoznawani z zasadami, głównymi obszarami oraz problemami odpowiedzialności społecznej według postanowień tej normy, a także z najróżniejszymi aspektami prawnymi dotyczącymi obszarów odpowiedzialności społecznej. 
Szkolenie przedstawia uczestnikom wymagania normy SA 8000:2008, innych specyfikacji i wytycznych, jak również najróżniejsze aspekty społecznej odpowiedzialności według normy ISO 26000:2010, w tym przede wszystkim konkretne aspekty prawne tych zagadnień. 
Standard SA 8000:2008 zawiera zestaw minimalnych wymagań, jakie powinny spełniać w tym zakresie organizacje, aby poprzez swoje przejrzyste i etyczne zachowanie:

 • przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • brać pod uwagę oczekiwania zainteresowanych stron,
 • być zgodnymi z obowiązującym prawem i spójnymi z międzynarodowymi normami zachowania,
 • zapewniać spójność zarządzania organizacją i rzeczywiście praktykować społeczną odpowiedzialność  organizacji w jej relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

Standard ISO 26000:2010 jest przewodnikiem po obszarach i problemach istotnych dla odpowiedzialności społecznej w warunkach najróżniejszych organizacji.

Cel kursu:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili:

 • Poprawnie interpretować kluczowe aspekty prawne w ramach odpowiedzialności społecznej,
 • Rozumieć miejsce odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu organizacją, 
 • Identyfikować istotne dla swych organizacji główne obszary społecznej odpowiedzialności oraz strony zainteresowane skutkami decyzji i działań organizacji,
 • Rozumieć jakie są obszary ryzyk w swojej organizacji, z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej,
 • Rozumieć narzędzia do zarządzania odpowiedzialnością społeczną wg ISO 26000, 
 • Rozumieć różnice pomiędzy podejściem ISO 26000 , a SA 8000 i innymi specyfikacjami i wytycznymi w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Uczestnicy:

 • Osoby wyznaczone do zorganizowania systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną w swojej organizacji,
 • Osoby zainteresowane wymaganiami ISO 26000:2010  i aspektami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności społecznej, ponoszonej za decyzje i działania organizacji w tym:
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania,
 • Członkowie kierownictwa firm i urzędów,
 • Kierownicy ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla organizacji:

 •  Zgodność z obowiązującym prawem i spójność z międzynarodowymi normami odpowiedzialności społecznej,
 • Zaangażowanie w zrównoważony rozwój, przyczyniający się do zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, równowagi ekologicznej, zrównoważonego gospodarowania zasobami i środkami,
 • Przewaga konkurencyjna,
 • Identyfikacja potrzeb pracowników, klientów oraz innych zainteresowanych stron, 
 • Utrzymanie lojalności, produktywności oraz morale pracowników,
 • Zaufanie inwestorów, właścicieli i sponsorów, reputacja
 • Dobre relacje z interesariuszami.