Dodatkowe punkty dla podmiotów medycznych za certyfikację z BSI

Dodatkowe punkty dla podmiotów medycznych za certyfikowane systemy zarządzania przy kontraktowaniu z NFZ

W dniu 23 stycznia br. pełniący obowiązki Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Marcin Pakulski, podpisał zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

BSI posiada akredytację w zakresie sektora usług medycznych "Zdrowie i opieka społeczna"
zg. z kodem 38 EA

Istotną nowością w zarządzeniu są parametry oceny ofert składanych przez świadczeniodawców, umożliwiające uwzględnienie tych czynników, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i wyniki leczenia. W celu zwiększenia roli jakości w ocenie ofert, w zarządzeniu zaimplementowano część rekomendacji Zespołu ds. Ustalania Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Uwzględnione zostały rekomendacje dotyczące m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących certyfikatów ISO w celu promowania prawidłowych procedur i dobrych praktyk u świadczeniodawców.

Pojawienie się pozycji wśród poziomów skalujących pozycji „Jakość – zewnętrzna ocena – systemy zarządzania” dotyczącej systemówISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, ISO 22000 skutkuje tym iż wszystkie podmioty medyczne mogą zdobyć dodatkowe punkty kontraktowe za zewnętrzną ocenę funkcjonujących systemów zarządzania – dokonaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą - jeśli posiadają następujące certyfikaty:

 • certyfikat ISO 9001 system zarządzania jakością
  2 punkty jednostkowe
 • certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 1 punkt jednostkowy

Podmioty należące do grup:

 • pomoc doraźna i transport sanitarny,
  za certyfikat ISO 9001 – system zarządzania jakością
  mogą otrzymać 5 punktów jednostkowych
 • lecznictwo uzdrowiskowe
  za certyfikat ISO 22000 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności
  mogą otrzymać 2 punkty jednostkowe

Podmioty, które należą do grup:

- rehabilitacja lecznicza,
- opieka paliatywna i hospicyjna,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
- leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie stacjonarnym,
- leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie jednodniowym,
- leczenie szpitalne – chemioterapia w trybie ambulatoryjnym,
- leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne,
- leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe),
- leczenie szpitalne – hospitalizacja,
- leczenie szpitalne – leczenie jednego dnia,
- leczenie szpitalne – szpitalny oddział ratunkowy / izba przyjęć,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień)

mogą otrzymać 1 punkt jednostkowy za:

 • certyfikat ISO/IEC 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego
 • certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

BSI posiada akredytację w zakresie sektora usług medycznych "Zdrowie i opieka społeczna"zg. z kodem 38 EA

W myśl rozporządzenia kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:

1. ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę

2. obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie

3. jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy

4. jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji* lub przez równorzędny podmiot zagraniczny** i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.

* Krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących jest Polskie Centrum Akredytacji, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)

** Przez równorzędny podmiot zagraniczny rozumie się podmiot z akredytacją jednostki akredytującej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która to jednostka akredytująca wykazuje zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktu do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE.L.218 z 13.08.2008, str. 30-47), potwierdzoną pomyślną oceną wzajemną przeprowadzoną na podstawie art. 10 tego rozporządzenia 

Podmioty zainteresowane certyfikacją
zapraszamy do kontaktu