Nowy standard BS 65000 Trwałość Organizacji


Czym jest Trwałość Organizacji?

Trwałość Organizacji jest to “zdolność organizacji do przewidywania, przygotowania się, reagowania i dostosowywania się do narastających zmian oraz niespodziewanych zakłóceń, w celu przetrwania i dalszego rozwoju.”  

Trwałość Organizacji sięga dalej niż zarządzanie ryzykiem, stanowi holistyczny obraz siły i sukcesu organizacji, przewidującej oraz wykorzystującej nadarzające się możliwości.
Jest to również organizacja, która uczy się na doświadczeniach własnych oraz doświadczeniach innych organizacji, aby pozytywnie przejść próbę czasu. 

Trwałość jest strategiczną koniecznością dla każdego rodzaju organizacji we współczesnym dynamicznym świecie pełnym zależności.Trwałość Organizacji jest nieodłącznym elementem etosu organizacji, który stanowi wspólną płaszczyznę oraz wspólne zrozumienie dla kwestii przystosowywania się do dynamicznego otoczenia biznesowego; pozwala liderom na pewność przy podejmowaniu mierzalnego ryzyka, na szybkie reagowanie, adekwatne do szans i zagrożeń