Informacje - Regulamin szkoleń Akademii BSI

BARDZO WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI PRZED ZAKUPEM SZKOLENIA LUB UZYSKANIEM DOSTĘPU DO LUB POBRANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ:

 

Oświadczenia prawne

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Jest to strona British Standards Institution (BSI) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL. BSI jest spółką utworzoną  na podstawie Aktu Królewskiego.

Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki. Są one prawnie obowiązujące zarówno, gdy przekażą nam Państwo swoje dane personalne, jak i wówczas, gdy dane te nie zostaną nam podane. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami i niekorzystanie ze  strony, jeśli nie zgadzają się Państwo na poniższe warunki.

Warunki podlegają okresowym przeglądom, dlatego prosimy o zapoznanie się z aktualną ich wersją, ponieważ są Państwo prawnie zobowiązani do ich przestrzegania. Niektóre obszary na naszych stronach mogą podlegać dodatkowej ochronie bądź pewnym wyłączeniom, o czym informujemy bezpośrednio na tych stronach. 

Można korzystać z naszych stron bez podawania swoich danych personalnych. Jednak dostęp do pewnych obszarów wymaga rejestracji.

 Hosting naszej strony oraz związanych z nią danych prowadzi Attenda.

 

POLITYKA JAKOŚCI BSI

Oświadczenie o prywatności

Traktujemy poważnie Państwa prywatność. Wszelkie podane dobrowolnie dane osobowe posłużą nam jedynie do przekazania Państwu informacji o naszych produktach i usługach, którymi są Państwo zainteresowani. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celach wymienionych w naszej Polityce prywatności.

Wymagane jest podawanie prawdziwych i dokładnych informacji w formularzach rejestracyjnych i w innych miejscach na naszych stronach. Zabrania się udostępniania haseł stronom trzecim bez naszej wyraźnej zgody. Zobowiązani są Państwo poinformować nas w przypadku użycia Państwa hasła przez osoby nieupoważnione bądź podejrzeń o takie użycie.

W przypadku podania lub uzasadnionych podejrzeń o podanie nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych BSI zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do swoich stron lub ich części, obecnie lub w przyszłości.

PRAWO LICENCYJNE

Zezwala się na pobieranie i drukowanie materiałów z naszych stron na użytek własny (w żadnym wypadku dla celów komercyjnych) pod warunkiem, że:

 • nie dokonuje się żadnych modyfikacji w dokumentach ani w grafikach;
 • nie używa się grafiki bez powiązanego z nią tekstu;
 • na wszystkich kopiach pobranych i wydrukowanych pojawia się informacja o naszych prawach do własności intelektualnej oraz licencyjnej.

Prawo to nie obejmuje komercyjnego wykorzystania naszych stron, żadnej grupy ani spisu produktów, opisu naszych produktów i usług, cenników ani dostępu do nich, a także pobierania szczegółów z naszych stron mogących doprowadzić do identyfikacji jakiejkolwiek strony trzeciej.

Mają Państwo prawo do stworzenia odsyłacza ze swojej strony. Prawo to jest niewyłączne i  odwołalne. Odsyłacz nie może przedstawiać BSI, naszych produktów i usług, naszych przedstawicieli, partnerów ani wspólników w fałszywym świetle, w sposób obraźliwy bądź wprowadzający w błąd. Nie zezwala się na używanie naszych znaków handlowych w odsyłaczach bez naszej pisemnej zgody.

BSI zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do strony w przypadku złamania lub uzasadnionego podejrzenia o złamanie przez użytkownika niniejszych warunków korzystania.

UŻYWANIE STRONY INTERNETOWEJ BSI

Za wyjątkiem danych osobowych, które omówiono w Polityce prywatności, inne materiały przesyłane na naszą stronę traktowane będą jako niepoufne i niezastrzeżone. BSI nie ma zobowiązań wobec tychże materiałów i może je kopiować, ujawniać, rozpowszechniać i używać w całości lub w części dla swoich własnych celów komercyjnych i pozakomercyjnych.

Zabrania się używania naszych stron w sposób mogący uszkodzić je technicznie (chodzi o zainfekowanie wirusami, bombami logicznymi, trojanami, robakami lub innymi szkodliwymi komponentami, uszkadzanie danych, instalowanie złośliwego lub szkodliwego oprogramowania).

Zabrania się wykorzystywania naszych stron w sposób nieuczciwy bądź niezgodny z prawem, bądź w związku z działalnością o charakterze kryminalnym.

Zabrania się przesyłania na naszą stronę, poprzez nią lub z niej gróźb, treści obraźliwych, obscenicznych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, wywrotowych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej lub religijnej, dyskryminujących, skandalizujących, zapalnych, bluźnierczych oraz naruszających prawa jakiejkolwiek strony trzeciej.

Korzystanie z naszej strony nie może w żaden sposób naruszać czyichkolwiek praw lub kogokolwiek obrażać. BSI będzie współpracować z organami ścigania i z sądami w przypadku żądania przez te instytucje identyfikacji osób dopuszczających się łamania wymienionych tu warunków.

Odsyłacze (linki) do innych stron internetowych

Dla Państwa wygody podajemy odsyłacze do innych stron internetowych. Używając ich, opuszczą Państwo  naszą  stronę.  BSI  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  dostępność  i  zawartość  stron osób

trzecich, nie ma wpływu na treści tam zawarte ani na skutki korzystania z nich. Z odsyłaczy korzystają Państwo wyłącznie na własną odpowiedzialność.

WYPEŁNIANIE FORMULARZY NA STRONIE INTERNETOWEJ BSI

Państwa dane osobowe, podane nam dobrowolnie za pośrednictwem naszej strony internetowej, wykorzystamy wyłącznie do przekazania Państwu informacji, o którą prosicie, lub do przekazania uaktualnionej informacji o zakupionych u nas przez Państwa produktach i usługach bądź o produktach/usługach podobnych.

 • Dane wprowadzane do formularzy na stronie internetowej zbierane są automatycznie.
 • Państwa dane nie zostaną udostępnione żadnej stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji opisanej w Warunkach użycia strony internetowej BSI i w Polityce prywatności.
 • Państwa danych nie przetwarzamy w celu stworzenia indywidualnego profilu.
 • Państwa dane będą przechowywane zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przewidzianymi przez ustawę o ochronie danych osobowych (Data Protection Act 1998).

WARUNKI PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE SZKOLEŃ OTWARTYCH

Wpłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto BSI: HSBC BANK POLSKA S.A, Numer rachunku: 47 1280 0003 0000 0030 0677 2031 Prosimy o podanie w dokumencie przelewu – nazwy i daty kursu oraz nazwiska uczestnika wraz z nazwą firmy wpłacającej.

Płatności mogą być dokonywane na podstawie faktury.

Podejmujemy rozsądne środki w celu zapewnienia aby nasza strona była stroną bezpieczną. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z naszej strony internetowej dotyczącymi dostępu do niej oraz korzystania z udogodnień zawartych na niej. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, żeby informacje dostarczane przez Państwa w celu dokonania płatności były bezpieczne.

Termin płatności faktur to 14 dni od daty wystawienia faktury lub co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, w przypadku gdy uczestnik chce dokonać płatności przed rozpoczęciem szkolenia.

Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek przekazane nam przez Państwa informacje są niepoprawne, przez co nie nałożyliśmy na Państwa właściwej opłaty za szkolenia, które Państwo kupiliście, zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłaty (podwyższenia lub obniżenia) tak aby w Państwa okolicznościach była to poprawna opłata.

W momencie dokonania zgłoszenia, rejestracji na szkolenie przez uczestnika bądź osobę zgłaszającą poprzez wypełnienie formularza rejestracji następuje zawarcie umowy o świadczeniu usługi szkoleniowej.

 OŚWIADCZENIE: 

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w szkoleniu upoważnia BSI Group Polska Sp. z o.o. do wystawiania   faktur   VAT   bez   podpisu.   Powyższe   oświadczenie   jest   ważne     bezterminowo.

PRZENIESIENIE SIĘ NA INNE SZKOLENIE ORAZ ODWOŁANIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Uczestnik Szkolenia może przenieść się na inny kurs do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu, na który był pierwotnie zapisany. Po przeniesieniu się uczestnika na inny kurs nie przysługuje mu zwrot zapłaty z tytułu odwołania uczestnictwa w dowolnym z kursów. Każdy uczestnik może tylko raz przenieść się na inny kurs.

W przypadku odwołania uczestnictwa w Szkoleniu: - udział w Szkoleniu może zostać odwołany przez uczestnika nie później niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia danego Szkolenia. Udział w Szkoleniu może zostać odwołany wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli uczestnik Szkolenia nie przybędzie na szkolenie, lub jeżeli będzie próbował odwołać swój udział w Szkoleniu później niż w terminie 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia takiego kursu, wymagana będzie  pełna płatność za szkolenie.

Polityka dotycząca zwrotu zapłaty: jeżeli zwrot zostanie zatwierdzony przez BSI to zostanie on dokonany w takiej samej formie, w jakiej została dokonana płatność. Zwrot dokonanej płatności nie jest możliwy w przypadku odwołania udziału w Szkoleniu zdalnym, Blended Learning oraz w e- szkoleniu, niezależnie od tego w jakim terminie BSI zostanie powiadomiony o takim odwołaniu.

W przypadku odwołania kursu przez BSI uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty wniesionej za kurs. BSI może również zaproponować  również alternatywne terminy szkoleń.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Zawartość strony, oprogramowanie, hasła dostępu i kody używane w związku z użytkowaniem strony internetowej BSI stanowią własność BSI lub licencjodawców, jeśli nie zaznaczono inaczej. Dalsze informacje  na   temat   naszej   polityki   w   zakresie   własności   intelektualnej   znajdą   Państwo   w Oświadczeniu o własności intelektualnej.

Korzystając z naszego serwisu, wyrażają Państwo domniemaną zgodę na niereprodukowanie, niepowielanie, nieodstępowanie, niewykorzystywanie dla celów komercyjnych naszej strony internetowej, w całości lub w jej części, stron lub treści związanych, jak również produktów czy usług dostępnych za pośrednictwem tych stron.

WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokładamy starań, aby informacje na naszych stronach były wolne od błędów. Jednak BSI wyklucza wszelką odpowiedzialność i gwarancję odnośnie do dokładności, kompletności i aktualności  dostępnych na tej stronie informacji. BSI zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie, w produktach na niej opisanych i w cennikach w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia. BSI nie jest zobowiązane do aktualizacji treści swojej strony internetowej. BSI nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w treści strony. W celu potwierdzenia aktualności prezentowanych informacji prosimy o bezpośredni kontakt.

BSI nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane na stronie internetowej oraz wyklucza wszelką odpowiedzialność z nimi związaną. BSI udostępnia swoją stronę internetową w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo. Jednocześnie nie przyjmuje zażaleń, wyklucza jakiekolwiek gwarancje, oświadczenia, warunki i zapewnienia (bez zastrzeżeń włączając warunki narzucone przez prawo dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, wymogu umiejętności i należytej staranności), które - gdyby nie ta informacja prawna - mogłyby mieć zastosowanie w  związku z używaniem tej strony.

BSI nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w związku z jakąkolwiek informacją zawartą na tej stronie lub na stronach, do których odsyłamy. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na wyłączenie odpowiedzialności BSI za treści i informacje przekazywane przez stronę trzecią na tej stronie, jak i na tych, do których odsyłamy.

Potwierdzają Państwo, że korzystanie z Internetu nie jest objęte gwarancją ciągłości i wolności od błędów. BSI nie ponosi odpowiedzialności za szkody, koszty i straty powstałe w wyniku zdarzeń będących poza kontrolą BSI, włączając w to powódź, pożar, kradzież, awarię energetyczną, atak terrorystyczny, przerwę lub brak łączności czy strajk

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność BSI za straty powstałe bezpośrednio z powodu użycia bądź niemożności użycia strony internetowej BSI ograniczona jest do opłaty w wysokości £500. Za wyjątkiem tego limitu, BSI oraz wszystkie firmy z grupy BSI, a także przedstawiciele, kadra kierownicza, pracownicy, udziałowcy, zleceniobiorcy oraz agenci którejkolwiek z nich zwolnieni są z odpowiedzialności finansowej za jakiejkolwiek wielkości stratę lub zniszczenie powstałe u Państwa lub u strony trzeciej w wyniku używania lub niemożności używania naszej strony, lub w wyniku korzystania z jej zawartości. Dotyczy to także (lista nie jest wyczerpująca) wszelkiej niebezpośredniej, karnej lub wynikłej wskutek używania naszej strony utraty przychodów, zysków, dobrego imienia, danych, kontraktów czy strat w obrocie pieniężnym. Ograniczenie to ma zastosowanie niezależnie, czy szkody i straty pojawią się na mocy prawa deliktów (włączając bez ograniczeń zaniedbanie) czy prawa umów.

Wyłączenia odpowiedzialności BSI opisane w tej informacji prawnej nie odnoszą się do niżej wymienionych punktów, czyli w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności BSI za:

 • a) śmierć lub okaleczenia spowodowane zaniedbaniem (w rozumieniu Ustawy o niesłusznych warunkach umów - Unfair Contract Terms Act 1977);
 • b) oszustwa;
 • c) wprowadzenie w błąd w kwestiach o podstawowym znaczeniu;
 • d) wszelką odpowiedzialność, której nie można wyłączyć w ramach mającego zastosowanie prawa.

Jeśli użycie naszej strony spowoduje potrzebę naprawy sprzętu, oprogramowania, korekcji danych czy skorzystania z usług serwisu, BSI nie poniesie ich kosztów. Żaden punkt tych Warunków użycia nie naruszy Państwa ustawowych praw.

INFORMACJE OGÓLNE

Zawiadomienia i komentarze, które chcą Państwo nam przekazać w związku z niniejszymi Warunkami użycia, prosimy składać w formie pisemnej na nasz adres pocztowy lub e-mail.

STOSOWANE PRAWO I JURYSDYKCJA

Użytkowanie tej strony regulowane jest przez prawo angielskie. Wszelkie spory powstałe w wyniku użytkowania lub interpretacji strony BSI będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd angielski.

Maj 2019 r.