Regulamin szkoleń BSI

BARDZO WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI PRZED ZAKUPEM SZKOLENIA LUB UZYSKANIEM DOSTĘPU DO LUB POBRANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ:


Niniejszy dokument jest umową prawną zawartą między Państwem (licencjobiorcą) a BSI Assurance UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy 389 Chiswick High Road, Londyn, W4 4AL (licencjodawcą) dotyczącą zakupu przez Państwa szkoleń i materiałów szkoleniowych BSI (odpowiednio „Szkolenia” i "Materiały szkoleniowe"), które obejmują materiały drukowane i dokumentację dostępną przez Internet (Dokumentacja).

Kliknięcie na przycisk „kup” na stronie poświęconej danemu szkoleniu oznacza akceptację niniejszych warunków regulaminu, do których przestrzegania są zobowiązani Państwo oraz (w przypadku pracodawców) Państwa pracownicy. Niezaakceptowanie niniejszych warunków regulaminu. oznacza brak możliwości zakupu przez Państwa materiałów szkoleniowych ani dokumentacji, także konieczność przerwania procesu dokonywania zakupu teraz.

1. OPIS PRODUKTU

Poniżej znajdują się opisy oferowanych przez nas produktów:

 • Szkolenie prowadzone przez instruktora (ang. Instructor Lead Training [ILT])
  • Uczestnicy są zobowiązani do przybycia na miejsce szkolenia, gdzie instruktor przedstawi jego treść
 • Szkolenia e-learningowe [przez Internet]
  • Uczestnicy mogą wykupić udział w szkoleniu, a także odbyć je i ukończyć przez Internet
 • Nauka zdalna
  • Uczestnicy mogą zarezerwować udział w szkoleniu przez Internet
  • W przypadku nauki zdalnej po otrzymaniu pełnej opłaty za kurs BSI wyśle uczestnikowi materiały szkoleniowe, które uczestnik sam przerobi
 • Szkolenie mieszane
  • Kurs oferowany przy użyciu kombinacji wszystkich metod, tj. szkolenia prowadzonego przez instruktora, internetowego i zdalnego

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści dowolnego szkolenia w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.

2. SPRZEDAŻ

Zakup szkolenia i materiałów szkoleniowych podlega następującym warunkom:

 • obowiązuje cena produktu podana na naszej witrynie internetowej;
 • zakup szkolenia i materiałów szkoleniowych obejmuje udzielenie uczestnikowi niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z materiałów szkoleniowych i dokumentacji zgodnie z warunkami takiej licencji, przedstawionymi w poniższym punkcie.

3. LICENCJA

Są Państwo uprawnieni do:

 • [W PRZYPADKU KLIENTÓW SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ INSTRUKTORA] otrzymania i posiadania materiałów szkoleniowych dotyczących odpowiedniego zakupionego szkolenia oraz korzystania z takich materiałów w związku z uczestnictwem w takim szkoleniu, a także korzystania z nich jako zapisu jego treści przez okres obowiązywania tej licencji, z zastrzeżeniem, że może z nich korzystać wyłącznie uczestnik danego szkolenia prowadzonego przez instruktora.
 • [W PRZYPADKU KLIENTÓW SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH] pobrania i korzystania z dokumentów do celów związanych z ukończeniem odpowiedniego szkolenia wyłącznie przez Internet, albo (w zależności od ustaleń między stronami):
  • na jednym procesorze, w przypadku licencji dla jednego użytkownika bądź oprogramowania do jednorazowego użytku; albo
  • w przypadku licencji dla wielu użytkowników lub licencji sieciowej, przez taką liczbę równoczesnych użytkowników, jak uzgodniono między stronami.
 • [W PRZYPADKU KLIENTÓW SZKOLEŃ ZDALNYCH] otrzymania i posiadania materiałów szkoleniowych dotyczących odpowiedniego zakupionego szkolenia oraz korzystania z takich materiałów w związku z uczestnictwem w takim szkoleniu, a także korzystania z nich jako zapisu jego treści przez okres obowiązywania tej licencji, z zastrzeżeniem, że może z nich korzystać wyłącznie uczestnik danego szkolenia zdalnego.
 • [W PRZYPADKU KLIENTÓW SZKOLEŃ MIESZANYCH] korzystania z takich samych praw, stosownie do okoliczności, jak opisano w powyższych trzech kategoriach.

4. ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w tej licencji, zobowiązują się Państwo (a także zobowiązują się Państwo dopilnować, żeby przestrzegali tego również Państwa pracownicy lub inne osoby uczestniczące w szkoleniu w Państwa imieniu lub za pośrednictwem Państwa konta):

 • nie kopiować materiałów szkoleniowych lub dokumentacji z wyjątkiem sytuacji, w których kopiowanie jest przypadkowe lub niezbędne do celów ukończenia danego szkolenia;
 • nie wynajmować, nie dzierżawić, nie udzielać sublicencji, nie wypożyczać, nie dokonywać tłumaczenia, adaptacji, zmian ani modyfikacji materiałów szkoleniowych lub dokumentacji;
 • nie zmieniać ani nie modyfikować, całości ani jakiejkolwiek części, materiałów szkoleniowych lub dokumentacji, nie zezwalać na łączenie materiałów szkoleniowych ani jakichkolwiek ich części z żadnymi innymi materiałami ani na ich włączanie do innych materiałów;
 • nadzorować i kontrolować wykorzystywanie materiałów szkoleniowych i dokumentów, oraz dopilnować, aby były one wykorzystywane przez pracowników i przedstawicieli zgodnie z warunkami niniejszej licencji;
 • zamieścić informację o własności intelektualnej BSI na wszystkich wykonywanych kopiach całości lub części materiałów szkoleniowych lub dokumentów na dowolnych nośnikach informacji;
 • Nie przekazywać ani w jakikolwiek inny sposób nie udostępniać materiałów szkoleniowych lub dokumentacji, w całości ani w części, w jakiejkolwiek formie, żadnej osobie bez pisemnej zgody licencjodawcy;

5. PRZENIESIENIE REZERWACJI NA INNY TERMIN ORAZ REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Uczestnicy mogą przenieść rezerwację na inny termin szkolenia nie później niż 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pierwotnie zarezerwowanego kursu. Po przeniesieniu rezerwacji na inny termin nie ma możliwości otrzymania zwrotu wniesionych opłat za żaden z kursów. Każdy uczestnik może dokonać przeniesienia rezerwacji tylko jeden raz.

Rezygnacja ze szkolenia: - rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić nie później niż 25 dni roboczych przed datą rozpoczęcia danego szkolenia. Przyjmujemy wyłącznie rezygnacje z uczestnictwa złożone na piśmie. Nie wzięcie udziału w szkoleniu lub rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zgłoszona później niż 25 dni robocze przed datą rozpoczęcia takiego kursu wiąże się z koniecznością poniesienia pełnych kosztów udziału w kursie.

Nie ma możliwości uzyskania zwrotu opłaty za szkolenie zdalne, mieszane lub w trybie e-learning, niezależnie od momentu powiadomienia nas o odwołaniu udziału.

Odwołanie szkolenia przez organizatora lub zmiana treści szkolenia: - zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w dowolnym momencie, co nie wiąże się z żadną dodatkową odpowiedzialnością ze strony licencjodawcy lub jakiegokolwiek uczestnika. W takich okolicznościach zaproponujemy alternatywne terminy, pełny zwrot opłat lub wystawienie faktury korygującej.

6. POUFNOŚĆ

6.1 W odniesieniu do wszelkich materiałów, które licencjobiorca opracuje i przekaże licencjodawcy podczas szkolenia zgodnie z programem szkolenia (“Projekty”), licencjodawca zobowiązuje się do:

 1. zachowania poufności w stosunku do całego know-how, w tym informacji handlowych i finansowych, o charakterze poufnym, ujawnionych licencjodawcy przez licencjobiorcę w projekcie;
 2. niepublikowania projektów bez wyraźnej pisemnej zgody licencjobiorcy;
 3. ujawniania know-how i innych poufnych informacji zawartych w projektach wyłącznie osobom niezbędnym do celów realizacji danego szkolenia i tylko w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania przez nie swoich obowiązków.

6.2 Licencjodawca dopilnuje, aby jego pracownicy, kadra kierownicza i przedstawiciele przestrzegali zobowiązań opisanych w punkcie 6.1.

6.3 W razie stwierdzenia ujawnienia informacji poufnych będącego naruszeniem zobowiązań opisanych w punkcie 6, licencjodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie licencjobiorcę. Na wniosek licencjobiorcy licencjodawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do zapobiegnięcia dalszemu ujawnianiu informacji poufnych.

6.4 Postanowienia punktu 6 nie odnoszą się do:

 1. projektów, których ujawnienie osobom trzecim jest wymagane zgodnie z programem szkolenia, w ramach którego został on przygotowany, a ten wymóg jest znany licencjobiorcy w chwili przedstawiania projektu licencjodawcy;
 2. wszelkich informacji, które są ogólnodostępne w chwili przedstawiania projektu licencjodawcy lub które później staną się ogólnodostępne w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień punktu 6;
 3. wszelkich informacji, które są w posiadaniu licencjodawcy w chwili przedstawiania projektu, a do których nie ma zastosowania zobowiązanie do zachowania poufności;
 4. wszelkich informacji, które zostały uzyskane bez zobowiązania się do zachowania poufności od osób trzecich, a których zdobycie nie wiązało się z naruszeniem postanowień punktu 6.

6.5 Postanowienia punktu 6 będą uznawane za skuteczne od daty przedstawienia projektu licencjodawcy po raz pierwszy i będą w pełni obowiązywać przed okres 10 lat od tej daty.

 

7. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Potwierdzają Państwo, że pełne prawa do własności intelektualnej w odniesieniu do materiałów szkoleniowych i dokumentacji w każdym miejscu na świecie należą do licencjodawcy, oraz że prawa do materiałów szkoleniowych i dokumentacji są Państwu licencjonowane (a nie odsprzedane) i nie posiadają Państwo żadnych praw do materiałów szkoleniowych i dokumentacji poza prawem do korzystania z nich zgodnie z warunkami niniejszej licencji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

Wyłączenia odpowiedzialności licencjodawcy opisane w tej licencji w żaden sposób nie ograniczają odpowiedzialności licencjodawcy za oszustwa, śmierć lub okaleczenia spowodowane zaniedbaniem, ani żadnej innej odpowiedzialności w zakresie, w jakim w rozumieniu prawa nie może ona zostać wyłączona ani ograniczona.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności na mocy ani w związku z tą licencją ani jakąkolwiek dodatkową umową za:

 • utratę przychodów;
 • utratę zysków lub kontraktów;
 • przerwę w działalności;
 • utratę możliwości obracania pieniędzmi lub spodziewanych oszczędności;
 • utratę informacji;
 • utratę możliwości, dobrego imienia lub reputacji;
 • utratę lub uszkodzenia danych
 • wszelkie niebezpośrednie lub następcze straty bądź szkody powstałe z powodu czynu niedozwolonego (włączając zaniedbania), naruszenie warunków umowy, czy w jakikolwiek inny sposób;

Z zastrzeżeniem powyższego, maksymalna łączna odpowiedzialność licencjodawcy na mocy lub w związku z tą licencją lub jakąkolwiek dodatkową umową, z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (włączając zaniedbania) bądź innej, ogranicza się do kwoty równej 500 GBP.

Odpowiedzialność licencjodawcy z tytułu naruszenia praw do własności intelektualnej osób trzecich ogranicza się do naruszeń praw istniejących także w Wielkiej Brytanii.

Niniejsze warunki opisują pełny zakres zobowiązań i odpowiedzialności licencjodawcy odnośnie dostarczania usług szkoleniowych, materiałów szkoleniowych i dokumentacji. W szczególności licencjodawca wyklucza obowiązywanie jakichkolwiek warunków, gwarancji, oświadczeń i zapewnień, wyrażonych lub dorozumianych, oprócz tych, które zostały wyraźnie przedstawione w tej licencji.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności można tylko dokonać za pomocą autoryzowanej karty kredytowej w momencie dokonywania transakcji za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub poprzez opłacenie wystawionej przez nas faktury. Potwierdzenia płatności są wystawiane w formie elektronicznej.

Podejmujemy uzasadnione środki celem zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny internetowej. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępu do witryny i korzystania z oferowanych na niej funkcjonalności, należy zapoznać się z naszym regulaminem użytkowania witryny internetowej. Podejmujemy wszelkie niezbędne starania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich informacji przekazywanych nam przez Państwa do celów związanych z płatnością.

Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub co najmniej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

Licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym po wystosowaniu pisemnego zawiadomienia, w przypadku gdy:

 • licencjobiorca dopuszcza się rażącego lub uporczywego łamania warunków licencji, które nie zostaną naprawione (o ile możliwe do naprawienia) w ciągu 14 dni po dostarczeniu pisemnej informacji z żądaniem naprawy;
 • przed sądem został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości licencjobiorcy;
 • licencjobiorca (w przypadku, gdy jest nim firma) jest niewypłacalny lub niezdolny do spłaty swoich długów, jest w stanie likwidacji, dobrowolnej lub przymusowej (z innych przyczyn niż podejmowany w dobrej wierze projekt połączenia lub restrukturyzacji przedsiębiorstw), powziął uchwałę o likwidacji, ma wyznaczonego syndyka masy upadłościowej, administratora, zarządcę, zarządcę komisarycznego, likwidatora lub podobnego urzędnika nad całością lub częścią jego aktywów, zawarł porozumienie lub układ z wierzycielami lub podejmuje lub jest poddawany jakimkolwiek podobnym działaniom w związku z jego długami, nie będąc w stanie spłacić swoich długów.

Po rozwiązaniu umowy z jakiejkolwiek przyczyny:

 • wygasają wszelkie prawa licencjobiorcy przyznane mu na mocy tej licencji;
 • licencjobiorca jest zobowiązany do zaprzestania wszelkich działań zgodnych z uprawnieniami wynikającymi z tej licencji;
 • licencjobiorca jest zobowiązany do zapłaty licencjodawcy wszelkich należnych kwot na mocy tej licencji;
 • licencjobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia materiałów szkoleniowych lub dokumentacji z wszelkiego sprzętu komputerowego będącego w jego posiadaniu oraz natychmiastowego zniszczenia lub zwrotu licencjodawcy (zgodnie z wyborem licencjodawcy) wszelkich kopii materiałów szkoleniowych lub dokumentacji pozostających w jego posiadaniu, pod jego opieką lub nadzorem, oraz, w przypadku zniszczenia, poświadczyć o tym licencjodawcy.

11. PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ

Licencja ma moc wiążącą dla licencjobiorcy i dla licencjodawcy oraz dla ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

Licencjobiorca nie może przenieść, scedować, obciążyć lub w inny sposób rozporządzać tą licencją ani jakimikolwiek swoimi prawami lub zobowiązaniami powstałymi z jej tytułu bez pisemnej zgody licencjodawcy.

Licencjodawca może przenieść, scedować, obciążyć, zlecić podwykonanie bądź w inny sposób rozporządzać tą licencją lub wszelkimi naszymi prawami lub zobowiązaniami powstałymi z jego tytułu w dowolnym czasie obowiązywania tej licencji.

12. ZDARZENIA BĘDĄCE POZA KONTROLĄ

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek swoich zobowiązań na skutek zdarzeń będących poza naszą uzasadnioną kontrolą (działania siły wyższej).

Zdarzenia będące wynikiem działania siły wyższej obejmują wszelkie działania, zdarzenia, przypadki niepodjęcia działania, zaniechania lub zdarzenia będące poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Nasze działanie uznaje się za zawieszone przez okres trwania zdarzenia będącego wynikiem działania siły wyższej i przysługuje nam przedłużenie czasu na działanie o okres trwania tego zdarzenia. Podejmiemy uzasadnione wysiłki celem doprowadzenia do zakończenia zdarzenia będącego wynikiem działania siły wyższej lub znalezienia rozwiązania pozwalającego nam na wywiązanie się z naszych zobowiązań mimo zdarzenia będącego wynikiem działania siły wyższej.

13. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Jeśli w dowolnym momencie obowiązywania tej licencji nie będziemy nalegać na ścisłe wywiązywanie się przez licencjobiorcę z jego zobowiązań bądź nie będziemy korzystać z jakichkolwiek przysługujących nam praw lub środków prawnych, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków prawnych, a także nie oznacza zwolnienia licencjobiorcy z takich zobowiązań.

Zrzeczenie się przez nas roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się możliwości egzekwowania, zarówno tych jak i podobnych, warunków umowy w przyszłości.

Żadne zrzeczenie się przez nas jakichkolwiek roszczeń przysługujących z tytułu naruszenia umowy nie będzie skuteczne, o ile nie zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się roszczeń i wyrażone na piśmie.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszelkie zawiadomienia, których wydanie jest wymagane lub dozwolone przez którąkolwiek ze stron dla drugiej strony na mocy tego regulaminu będzie sporządzone na piśmie.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane przez kompetentne władze za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to mieć żadnego wpływu na ważność pozostałych postanowień tego regulaminu oraz pozostałej części przedmiotowego postanowienia.

Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego, a jego strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

15. ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

W przypadku zakupów, do których mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu, a które są dokonywane przez kupującego będącego konsumentem (osobą, która kupuje publikacje poza tokiem działalności gospodarczej), który w związku z tym nie będzie mógł anulować tej umowy na mocy rozporządzenia z grupy rozporządzań dotyczących ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość w sytuacji, kiedy kupujący za zgodą sprzedającego rozpoczął realizację umowy poprzez rozpoczęcie pobierania publikacji, wówczas będą mieć zastosowanie postanowienia rozporządzenia 13(1).

16. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze warunki regulaminu i każdy wyraźnie wspomniany w nim dokument stanowią całość porozumienia między licencjodawcą a licencjobiorcą w odniesieniu do zakupu szkolenia, materiałów szkoleniowych i dokumentacji oraz unieważniają wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia między licencjodawcą a licencjobiorcą, zarówno ustne, jak i na piśmie.

Każda ze stron zaręcza, że zawierając to porozumienie nie polega na jakichkolwiek gwarancjach, zobowiązaniach lub obietnicach złożonych przez drugą stronę lub domniemanych na podstawie czegokolwiek, co zostało powiedziane lub napisane podczas negocjacji między stronami przed zawarciem niniejszego porozumienia, z wyjątkiem tego, co jest wyraźnie stwierdzone w warunkach niniejszego regulaminu.

Żadnej ze stron nie będzie przysługiwać prawo do jakiegokolwiek zadośćuczynienia w związku z nieprawdziwymi stwierdzeniami złożonymi przez drugą stronę, czy to ustnie, czy na piśmie, przed datą zawarcia niniejszego porozumienia (o ile takie nieprawdziwe stwierdzenia nie zostały złożone z zamysłem świadomego wprowadzenia w błąd), a drugiej stronie będzie przysługiwać zadośćuczynienie z tytułu naruszenia umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

17. PRAWO DO ZMIANY WARUNKÓW REGULAMINU

Licencjodawcy przysługuje prawo do dokonywania od czasu do czasu zmian i wnoszenia poprawek do niniejszych warunków regulaminu.

styczeń 2011 r.