Stosowanie norm - Wspieranie innowacji i rozwoju

W jaki sposób normy wspierają innowacje i rozwój?

Firmy pragnące skomercjalizować wschodzące technologie stanowią część rozwijającego się biznesowego ekosystemu, a im bardziej mogą wykorzystywać sieci w owym ekosystemie, tym szybciej rozwijać się będzie rynek na ich produkty.

Powstawanie norm może pomóc wschodzącemu ekosystemowi technologii gromadzić się wokół problemów, aby skutecznie promować komercjalizację nowych produktów. Właśnie dlatego normy wywierają tak duży wpływ na to, czy innowacyjne firmy osiągną sukces - tworzą bowiem wspólne ramy dla innowacji i pozwalają ustalić „reguły gry”. Standardy tworzą ramy definiując wspólne słownictwo, ustanawiając istotne cechy produktu lub usługi oraz określając najlepsze praktyki w ramach ekosystemu, które przynoszą wymierne korzyści.

Po wprowadzeniu zasad, tempo innowacji ulega przyspieszeniu, a osiągnięcie celu staje się znacznie bardziej prawdopodobne.


Różnica, jaką uzyskuje się dzięki uregulowanym wymogom

  • Mniejsze prawdopodobieństwo powielania tego, co już zostało wyprodukowane, pozwoli Państwu skupić się na tych czynnościach i produktach, które oferują firmie faktyczne korzyści.
  • Wasz produkt czy usługa zostanie łatwiej zintegrowana z resztą ekosystemu.
  • Inwestorzy nabiorą większego zaufania, że innowacja będzie udana.

Cały czas trwa proces opracowywania nowych norm, pojawiają się nowe branże, rynki i modele biznesowe i im wcześniej normy dla nich będą wprowadzane, tym szybszy i skuteczniejszy ich rozwój.


Dodawanie innowacjom wydajności

Normy zapewniają również dobrze sprawdzone ramy do tego, by nowe pomysły przechodziły z desek kreślarskich stając się gotowymi produktami komercyjnymi. Wreszcie normy określają podstawowe parametry, podają, jakie kwestie bezpieczeństwa należy rozważyć, jakie procesy testowania przeprowadzać oraz jak przechodzić do etapu tworzenia prototypów - i dalej.


Skuteczne działanie w świecie złożonych sieci innowacji

Komercyjne wykorzystywanie nowych technologii jest obecnie postrzegane jako klucz do przyszłego sukcesu branży wytwórczej. Jest to nowy rodzaj produkcji o wysokiej wartości, o zupełnie innym charakterze niż tradycyjny model oparty na łańcuchu dostaw.

To złożony, globalny system, o dużej liczbie różnych firm, z których każda działa w wielu różnych sektorach przemysłu. Firmy te współdziałają ze sobą poprzez bardzo złożone i wzajemnie powiązane łańcuchy wartości, handlując nie tylko surowcami czy komponentami, ale również danymi i usługami.

W świecie tym sukces uzależniony jest od wielu udanych powiązań i interakcji tworzonych pomiędzy firmami, które to powiązania z kolei zależą od „interoperacyjności”, czyli zdolności do działania na tych samych zasadach bądź w tych samych ramach.

Normy stanowią kluczowe narzędzie do szybko zmieniającej się, wysoce złożonej światowej ekonomii XXI wieku.Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz