Jak powstają międzynarodowe normy ISO?

Normy są wynikiem kooperacji i uzgodnień.

Norma - to rezultat pracy zbiorowej. BSI skupia przedstawicieli organizacji zainteresowanych danym tematem i mających o nim dużą wiedzę, aby stworzyli komitet techniczny do opracowania normy przy pomocy naszych pracowników, kierujących tworzeniem norm i dokonujących przeglądów.

Zazwyczaj w skład takiego komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji branżowych, organizacji badawczych i kontrolujących, lokalnych i krajowych instytucji rządowych oraz klientów i użytkowników norm.

Mamy ponad 110-letnie doświadczenie w tworzeniu norm, prowadząc i kierując procesami oraz ułatwiając osiągnięcie konsensusu przez ekspertów. Zapewniamy reprezentatywność, inkluzywny charakter i pełną dostępność komitetów normalizacyjnych oraz dbamy o to, by procesy były rygorystyczne i transparentne. Stosujemy określone zasady opracowywania norm, pomagających sprawić, że są one autorytatywne i cieszą się powszechnym szacunkiem. Zasady te wymienione są w BS 0 oraz PAS 0.

Większość norm brytyjskich przekształcana jest na poziom międzynarodowy - poprzez organizacje pracujące w skali globalnej (jak np. normy ISO czy IEC), lub też tylko w Europie takie jak: Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). BSI ściśle współpracuje z tymi organizacjami na wszystkich poziomach, a nasze komitety techniczne niemal zawsze wyznaczają członków, którzy uczestniczą w powstawaniu norm międzynarodowych.

BSI jest zobligowane do przyjmowania wszystkich norm europejskich (EN) opracowanych przez CEN, CENELEC i ETSI, wycofując wszelkie istniejące, stojące z nimi w konflikcie normy brytyjskie. Obowiązek ten nie ma zastosowania do norm międzynarodowych, choć istnieje ogólne domniemanie, że przyjmiemy je, o ile nie istnieją uzasadnione powody, aby tego nie robić.

Przyjęcie wiąże się z przyznaniem specjalnego statusu „normy brytyjskiej” British Standard - BS), wskazującego, iż dana norma została opracowana zgodnie z zasadami BS 0.

Tworzymy również normy brytyjskie w całości w Wielkiej Brytanii, obejmując tematy pominięte przez standaryzację międzynarodową.

Czas opracowywania normy brytyjskiej waha się od jednego do czterech lat, w zależności od złożoności tematu i zainteresowanych nią interesariuszy. Z tego powodu proces powstawania norm międzynarodowych zwykle zajmuje więcej czasu niż tych lokalnych.

Normy brytyjskie nie są jedynym rodzajem tworzonych przez nas norm. Niektóre - zwłaszcza PAS - zwykle można opracować szybciej.