Polityka certyfikacji | Ważne informacje

BSI Group posiada zgodność z ISO/IEC 17021-1:2015 i jest akredytowana przez większość światowych jednostek akredytujących. Niektóre biura BSI posiadają akredytacje w obszarze weryfikacji emisji gazów cieplarnianych według ISO 14065 oraz certyfikacji wyrobów, usług i procesów wg ISO/IEC 17029. W celu zapewnienia zaufania i wykazania bezstronności naszych procesów ewaluacyjnych BSI wyznaje zasadę otwartości, przy zachowaniu ścisłej tajemnicy powierzonych danych klienta (polityka jakości i polityka bezstronności BSI)


Obiektywność

Celem certyfikacji systemu zarządzania jest bardziej zdobycie zaufania publicznego oraz zainteresowanych stron niż to, aby organizacja certyfikowana bądź oceniana przez BSI spełniała określone wymagania. Zdobycie takiego zaufania zależy od wielu czynników, w tym kompetencji kierownictwa i pracowników, bezstronności oraz sposobu postrzegania bezstronności, a także unikania konfliktów interesów. Dlatego, BSI stosuje się do zasad określonych w normach akredytacyjnych ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17029 oraz ISO 14065 i posiada wyznaczone niezależne bezstronne komitety w różnych częściach świata, których naczelną rolą jest nadzór nad bezstronnością BSI. 


Status certyfikacyjny

BSI Podaje do wiadomości publicznej informacje o statusie certyfikacyjnym każdego ze swoich klientów za pomocą Katalogu zarejestrowanych Klientów i certyfikatów.Umożliwia to sprawdzenie, czy certyfikat lub licencja jest aktualna, czy może w ostatnim miesiącu została zawieszona bądź cofnięta.


Polityka dotycząca zawieszeń

BSI przy normalnym biegu zdarzeń, nie zawiesza certyfikacji swoich klientów, a postępuje tak jedynie w wyjątkowych okolicznościach, traktując każdy przypadek indywidualnie. W trakcie zawieszenia, certyfikacja klienta nie jest ważna, do momentu zniesienia zawieszenia. Takie zawieszenie certyfikacji jest wyraźnie oznaczone w Katalogu klientów BSI.


Procedury odwoławcze

Jeżeli jesteście Państwo certyfikowanym lub będącym w trakcie weryfikacji klientem BSI i istnieje spór dotyczący Waszej certyfikacji lub weryfikacji, którego nie jesteście w stanie rozwiązać z pomocą auditora/weryfikatora/Działu Certyfikacji lub zarządu lokalnego biura BSI, należy w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji wystąpić z wnioskiem pisemnym do lokalnego Managera Compliance & Risk. Adres każdego z lokalnych biur można znaleźć na stosownej stronie internetowej każdego z krajów.

Niezależnie od kraju, w którym Państwo jesteście, po złożeniu odwołania, zostanie ustanowiona niezależna komisja odwoławcza, niezwiązana z rozpatrywaną sprawą. Posiedzenie komisji wraz zainteresowanym stronami zostanie zwołane w możliwie jak najkrótszym czasie. Po wysłuchaniu w pełnym zaufaniu dowodów wszystkich stron komisja odwoławcza podejmie ostateczną i rozstrzygającą decyzję oraz poinformuje o niej pisemnie BSI oraz stronę wnoszącą odwołanie.


Reklamacje

BSI Group traktuje poważnie wszelkie reklamacje skierowane wobec siebie oraz wobec swoich klientów.

Reklamacje wobec BSI powinny być składane w formie pisemnej w lokalnym biurze BSI, w Państwa kraju i skierowane do Regionalnego Dyrektora Zarządzającego. Zapewniamy z naszej strony pełne zrozumienie Państwa problemów i zobowiązujemy się rozpatrzyć sprawę uczciwie i szybko. Będą Państwo na bieżąco informowani i obiecujemy odpowiedź natychmiast po pełnym rozpatrzeniu reklamacji.

Reklamacje zarejestrowanego lub będącego w trakcie weryfikacji klienta powinny być składane pisemnie. Po potwierdzeniu, że klient jest zarejestrowany lub zweryfikowany przez BSI, zapewniamy odpowiednie działania i potwierdzamy w jaki sposób rzeczona sprawa zostanie załatwiona w trakcie kolejnych audytów lub weryfikacji u klienta. Z powodu wnikliwego procesu weryfikacyjnego, tego typu reklamacje znacznie dłużej trwają nim zostaną w pełni wyjaśnione.


Informacja publiczna na temat reklamacji

BSI nie upublicznia informacji na temat reklamacji składanych wobec niej lub jej klientów, chyba że jest to wymagane przez prawo.