Zrozumienie statusu Państwa certyfikacji

Wydanie certyfikatu

Dla certyfikacji, recertyfikacji lub zwiększenia jej zakresu przegląd dotyczący procesu zostanie przeprowadzony przed podjęciem decyzji o udzieleniu certyfikatu, jeżeli:

 • informacje uzyskane w drodze wymaganej oceny są wystarczające w odniesieniu do wymogów certyfikacji i jej zakresu,
 • wszystkie istotne niezgodności zostały wyeliminowane oraz
 • przeprowadzono przegląd i zaakceptowano plan działań korygujących (CAP) w odniesieniu do wszystkich nieuregulowanych małych niezgodności.

Aby utrzymać certyfikat, klient powinien dalej spełniać wymogi normy dotyczącej systemu zarządzania, a także wymogi BSI dotyczące świadczenia usług w zakresie certyfikacji.

Odmowa wydania certyfikatu

BSI może odrzucić wniosek o udzielenie certyfikacji lub może odmówić wydania jakiegokolwiek certyfikatu lub innego dokumentu służącego sprawdzeniu zgodności z wszelkimi prawami, normami, przepisami lub systemami, jeżeli uzna i uzasadni, że klient nie spełnia wymogów odpowiedniego prawa, normy, przepisu lub systemu lub nie spełnia któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy albo korzysta z usług BSI w sposób, który może być mylący lub może prowadzić do ppogorszenia wizerunku BSI.

Zawieszenie certyfikacji

Certyfikowany klient może zostać zawieszony np. w przypadku gdy:

 • w certyfikowanym systemie zarządzania należącym do klienta stwierdzono systematyczne lub poważne uchybienia w spełnianiu wymogów certyfikacji, w tym wymogów dotyczących efektywności systemu zarządzania,
 • certyfikowany klient nie pozwala na prowadzenie auditu nadzorczego lub auditu recertyfikującego z wymaganą częstotliwością,
 • certyfikowany klient dobrowolnie wystąpił o zawieszenie.

W wyniku zawieszenia certyfikat klienta dotyczący systemu zarządzania staje się tymczasowo nieważny.  Zawieszony certyfikat przywraca się, jeżeli kwestia będąca przyczyną zawieszenia została rozwiązana. Jeżeli kwestie będące przyczyną zawieszenia nie zostały rozwiązane w określonym terminie, certyfikat zostanie cofnięty lub jego zakres zostanie ograniczony.

Wycofanie certyfikatu

Certyfikat może zostać cofnięty np. w przypadku gdy:

 • klient nie rozwiąże w określonym terminie kwestii będących przyczyną zawieszenia,
 • klient nie spełni warunków BSI dotyczących świadczenia usług w zakresie certyfikacji (np. niepowodzenie w zakresie eliminacji dużych niezgodności, brak akceptacji w odniesieniu do wizyt w sprawie bieżącej oceny, nieudane badanie w dziedzinie certyfikacji produktów itp.),
 • klient zaprzestaje świadczenia usług lub dostarczania produktów w ramach certyfikatu, który został przez niego dobrowolnie cofnięty.

Ograniczenie zakresu certyfikacji

Zakres certyfikatu może zostać ograniczony np. w przypadku gdy:

 • klient zaprzestaje świadczenia części usług lub dostarczania części produktów w ramach certyfikatu,
 • niepowodzenie klienta w rozwiązaniu w określonym terminie kwestii będących przyczyną zawieszenia skutkuje ograniczeniem zakresu certyfikatu, jeżeli wpływa jedynie na część zakresu certyfikacji.