Badania zapraw budowlanych, betonu i cementu

BSI posiada szereg programów Kitemark dotyczących betonu i elementów murarskich jak również usług oznakowania CE dla produktów na bazie cementu, mieszanek, kruszyw, domieszek, wapna budowlanego i podobnych wyrobów.

Nasze usługi obejmują program Kitemark dotyczący cementu zgodnych z EN 197-1. To również uprawnia producenta do otrzymania świadectwa zgodności CE z BSI dla celów oznakowania CE zgodnie z dyrektywą UE dla wyrobów budowlanych.

Kitemark systemy obejmują: 

  • BS EN 206-1 i BS 8500 - Beton towarowy
  • EN 197-1 Cement portlandzki
  • BS 146 Cement portlandzki hutniczy
  • BS 4027 Cement portlandzki odporny na siarczany
  • BS 5224 Zaprawy budowlane
  • BS 6588 Cementy portlandzkie popiołowe

Beton towarowy jest certyfikowany przez BSI w zgodności z normą BS EN 206-1 i jej odpowiednikiem brytyjskim BS 8500 (części 1 i 2). Proces oceny obejmuje ewaluację systemu zarządzania jakością dostawcy zgodnie z BS EN ISO 9001, akceptowalność kontroli produkcji w fabryce dostawcy dotycząca zakładu, pracowników i wyposażenia oraz procesów technicznych i produkcyjnych.

BSI certyfikuje każdy zakład produkujący beton towarowy.

Badania betonu - instrukcje BSI dla producentów

Producenci w dalszym ciągu mierzą się ze złożonością rynku globalnego, pełnego różnych systemów legislacyjnych, krajowych i międzynarodowych norm oraz wymogów certyfikacyjnych.

BSI posiada dziś wyjątkową pozycję do definiowania sytuacji na rynku globalnym i przewodnictwa wśród nowo powstających wymogów i przepisów, dostarczając usługi, które pomagają producentom w zrozumieniu co należy zrobić, aby wprowadzić na rynki światowe, produkty posiadające zgodność.

Kitemark dla mobilnych węzłów betoniarskich

BSI wprowadziło specjalny program Kitemark dla BS EN 206-1 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność obejmujący wprowadzane mobilne węzły betoniarskie (mobilne kołowe węzły betoniarskie).

J Clubb jest pierwszą firmą, która uzyska licencję Kitemark dla mobilnych węzłów betoniarskich w ramach tego programu. J Clubb posiada już licencje Kitemark dla swoich dwóch betoniarni w Gravesend i Dartford, zgodnie z BS EN 206-1.

Badania betonu towarowego

BSI Kitemark przeprowadza niezależną weryfikację masy betonowej względem odpowiednich wymogów norm.  BSI posiada status laboratorium akredytowanego (w Wielkiej Brytanii, akredytacja UKAS).

Normy

Organy certyfikacyjne w całej Europie wprowadziły do swoich programów certyfikacyjnych dla betonu towarowego normę EN 206-1.W Wielkiej Brytanii została ona wydana jako BS EN 206-1 i powołuje się na wprowadzenie uzupełniające normy BS 8500.

BS EN 206-1:2000 jest stosowana do betonów dla konstrukcji oddawanych na miejscu, konstrukcji prefabrykowanych i prefabrykatów dla budownictwa i konstrukcji budownictwa lądowego. Beton może być sporządzany na budowie, dostarczany jako beton towarowy lub produkowany w zakładzie prefabrykatów betonowych.

Kitemark dla betonu towarowego

BSI prowadzi program Kitemark dla betonu towarowego a produkt jest certyfikowany przez BSI w zgodności z normą BS EN 206-1 i jej odpowiednikiem brytyjskim BS 8500 (części 1 i 2). Proces oceny obejmuje ewaluację systemu zarządzania jakością dostawcy zgodnie z BS EN ISO 9001, akceptowalność kontroli produkcji w fabryce dostawcy dotycząca zakładu, pracowników i wyposażenia oraz procesów technicznych i produkcyjnych.

Murarstwo - Badania cegieł i cementu

Murarstwo to podstawa przemysłu budowlanego. Zastosowane materiały, jakość zaprawy i wykonanie oraz sposób ułożenia w sposób zasadniczy wpływają na trwałość całej konstrukcji.

Badania i certyfikacja BSI oferują program Kitemark dla serii norm BS EN 771 dla właściwości i wymagań eksploatacyjnych dla elementów murowanych.