Czujki pożarowe i alarmy, certyfikacja wyrobów

Czujki dymu i czujki ciepła

Czujki dymu

Detektory dymu lub czujki są wrażliwe na dym pojawiający się w pomieszczeniu. Fotoelektryczne/optyczne czujki dymu wykorzystują diody LED i układów detekcyjnych fotodiody. Cząsteczki dymu wpadające do komory powodują rozproszenie światła LED i tym samym uruchamiają alarm. Jonizacyjne czujki dymu wykorzystują komorę jonizacyjną. Cząsteczki dymu wpadające do komory łączą się z jonami, utrudniając tym samym przepływ generowanego prądu co powoduje uruchomienie alarmu.

Czujki ciepła

Czujki ciepła wykrywają zmiany w temperaturze otoczenia, i wysyłają informacje o stanie alarmu do CIE. Czujki różniczkowe mierzą prędkość z jaką wzrasta temperatura otoczenia, a czujki nadmiarowe reagują gdy zostaje osiągnięta zadana temperatura.

Czujki wielokryteriowe

Te detektory są połączeniem czujek dymu i ciepła i mogą być adresowalne lub konwencjonalne, różnica wynika ze sposobu komunikowania się z centralą sterującą.

Sygnalizacja przeciwpożarowa dla niesłyszących i niedosłyszących

Sygnalizatory dymu dla niesłyszących lub niedosłyszących występują w jednej z dwóch form, optycznej, lampy generującej błyski świetlne lub dotykowej padów wibracyjnych umieszczanych pod poduszką. Instalacja wizualnych czujników dymu w pomieszczeniach sypialnych spełnia Część M brytyjskich przepisów budowlanych. Certyfikacja jest dostępna dla czujek dymu/ciepła lub CO i/lub poszczególnych elementów składowych tworzących zestaw.

Jako jedyny znak jakości w tej dziedzinie, Kitemark daje producentom możliwość odróżnienia produktu i zwiększenia reputacji na rynku. Kitemark jest wysoce uznany i wymieniany przez wiele organów samorządowych i daje producentom przewagę na konkurencją przy projektowaniu i odnawianiu domów będących zarządzanych przez te samorządy.

Laboratoria BSI o olbrzymich możliwościach

Z imponującymi możliwościami pomiarowego kanału dymno-temperaturowego, BSI oferuje badania zgodności czujek dymu i detektorów ciepła dla CE i programów Kitemark, według wymaganych norm.  W przypadku czujek wielokryteriowych przeprowadzane są badania kombinowane. Może to zostać uzupełnione o badania pełnej zgodności z dyrektywą niskonapięciową (LVD) i dyrektywą ATEX. Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE.

Czujki dymu - BS EN 54-7: 2001

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej Detektory dymu Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, przechodzącego lub jonizacji

Czujki ciepła - BS EN 54-5: 2001

Systemy sygnalizacji pożarowej. Detektory ciepła. Czujki punktowe.

Możliwości kanału dymno-temperaturowego

  • Wytwarzanie ciepła do klasy C czujek termicznych
  • Bibuła filtracyjna kontrolowana programowo i wytwarzanie dymu za pomocą aerozolu
  • Zautomatyzowana rejestracja alarmów
  • Trójfazowe wytwarzanie ciepła i jednofazowe wytwarzanie dymu
  • Badanie dwóch czujek jednorazowo
  • Rejestracja danych całego cyklu badania dla sprawdzenia powtarzalności pomiarów
  • Alarmy optyczne i jonizacyjne
  • Zakres temperatur w badaniach od 0ºC do 55ºC dla cykli obniżania i podwyższania

Sygnalizatory dźwiękowe systemów pożarowych

Sygnalizatory dźwiękowe systemów pożarowych służą do ostrzegania mieszkańców budynku o potencjalnym lub bezpośrednim zagrożeniu ogniem. Sygnalizatory dźwiękowe różnią się wielkością i kształtem, jak również emitowany sygnał akustyczny różni się co do głośności, częstotliwości, wzorca powtórzeń, ale wszystkie one muszą spełniać wymagania tej samej normy.

Istnieją dwa typy sygnalizatorów dźwiękowych - zewnętrzne i wewnętrzne. Główna różnica pomiędzy nimi to poziom ochrony przed przenikaniem wody lub ciał obcych, wynikający z zastosowania uszczelki gumowej, zewnętrznej konstrukcji obudowy i poziomu intensywności badań środowiskowych. Większość sygnalizatorów akustycznych jest przeznaczona do podłączenia do central przystosowanych do pracy z zasilaniem 24V.

W tym przypadku jest wiele różnic wynikających z różnych systemów i producentów elementów sygnalizacji pożarowej.

Możliwości badań BSI
Komora pogłosowa BSI pozwala przeprowadzać badania sygnalizatorów dźwiękowych zgodnie z BS EN 54-3 i spełnia wymagania produktowe dla rynków domowych/komercyjnych pod względem wielkości, częstotliwości i poziomu dźwięku.

BS EN 54-3: 2001

Wymagania, metodologia badań i kryteria wydajności sygnalizatorów akustycznych stałych systemów sygnalizacji pożarowej – wewnętrznych i zewnętrznych 

Sygnalizatory optyczne

Do niedawna nie istniała norma europejska mająca zastosowanie do budowy, odporności i działania sygnalizatorów optycznych ale obecnie EN 54-23:2010 definiuje wymogi, metody badań i charakterystykę sygnalizatorów optycznych. Istnieje również program certyfikacyjny Kitemark dotyczący sygnalizatorów optycznych.

Budynki prywatne oraz użyteczności publicznej powinny spełniać wymagania ustawy dotyczącej osób niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act (DDA)), która to nakłada obowiązek na usługodawcę lub pracodawcę do wprowadzenia odpowiednich zmian w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym. Odnosi się to do stosowania urządzeń sygnalizacji wizualnej w określonych okolicznościach, tak aby osoby niedosłyszące miały równie szanse na powiadomienie o zagrożeniu pożar razem z pozostałymi użytkownikami budynku, urządzenia te powinny zostać uznane za równie ważne jak sygnalizacja dźwiękowa - zależnie od wielu czynników i oceny ryzyka.

Certyfikacja Kitemark może być stosowana dla tych produktów, tak że producenci mogą udowodnić, iż ich produkty spełniają wymogi nowej normy a specjaliści ds. specyfikacji i zespoły zamówień publicznych mogą polegać na rzetelności oznaczenia Kitemark ukazując jakość i przydatność produktów, a bezpieczeństwo i dobre samopoczucie klientów zostanie zapewnione.

Konieczności zarządzania ryzykiem oraz zmniejszania liczby wypadków, w sektorze publicznym i prywatnym powoduje, że specjaliści ds. specyfikacji oraz zespoły zamówień publicznych będą szukały wysokiej jakości produktów, bezpiecznych i niezawodnych. Ponieważ programy Kitemark przed wydaniem licencji wymagają pełnego audytu i ciągłych rocznych ocen, tak aby zapewnić utrzymanie norm, Kitemark jest jednym z wiodących programów certyfikacyjnych w Wielkiej Brytanii. Skoro tak, jeżeli producent uzyska i utrzyma licencję Kitemark wtedy oznaczenie CE będzie formalnością od kiedy stało się dostępne tj od grudnia 2010 i obowiązkowe od marca 2013 dla produktów sprzedawanych w UE zgodnie z dyrektywą CPD.

Specjalistyczne urządzenia badawcze optycznych sygnalizatorów pożarowych w laboratoriach Hemel Hempstead mogą być również używane przez producentów do oceny wstępnej i badań rozwojowych przed pełną homologacją. Urządzenia te mogą być również wynajęte przez klientów do podjęcia badań orientacyjnych rozwoju projektu poszukiwań produktów, które spełniają wymagania nowych norm i przepisów.

Sygnalizacja głosowa

Ludzie często szybciej i bardziej właściwie reagują na jasne instrukcje niż dźwięk dzwonków czy syren. Sygnalizacja głosowa włączona do systemu sygnalizacji pożarowej może przekazywać jasne i precyzyjne komunikaty słowne, pomagając zminimalizować niepewność i zamieszanie w sytuacji awaryjnej.

Wraz z wprowadzeniem nowych norm europejskich dla centrali dźwiękowych systemów ostrzegawczych w 2008r, producenci wyrobów potrzebujący sprostać wymogom normy, mają szansę zwiększyć renomę swoich produktów i uzyskać przewagę rynkową z certyfikacją Kitemark.

BS EN 54-16: 2008

Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Mimo zaawansowanej technologii wciąż najbardziej niezawodną metodą wykrywania pożaru to obserwacja prowadzona przez ludzi. Z tych też przyczyn systemy ostrzegania pożarowego zawsze posiadają ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), umożliwiający mieszkańcom budynku włączyć alarm, aby ewakuować budynek.

Niezależnie czy adresowalne czy konwencjonalne obsługa ROP jest taka sama, należy stłuc szybkę i wcisnąć przycisk. Centrale sygnalizacji pożarowej (CIE) interpretują sygnał wysłany z przycisku jako sygnał alarmu pożarowego i włączają tryb alarmu, Ze względu na niezawodność ROP, sygnał z niego zawiera sygnał przerwania, co oznacza, że CIE traktuje to priorytetowo i tymczasowo zawiesza swoje inne działania.

Możliwości badawcze BSI

BSI może zaoferować kompleksowe badania zgodności dla oznakowania CE i Kitemark według obowiązujących norm dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Może to zostać później uzupełnione o badania pełnej zgodności z dyrektywami EMC, LVD i ATEX.

Programy certyfikacyjne Kitemark dla tych produktów automatycznie kwalifikują się do zgodności z oznaczeniem CE,

BS EN 54-11: 2001

Systemy sygnalizacji pożarowej ręczne ostrzegacze pożarowe