Zarządzanie Kryzysowe

Szkolenie pomoże Państwu zrozumieć zasady i praktyki dotyczące kryzysów i zarządzania kryzysowego. Uczestnicy nauczą się, jak wypracować odpowiednie reakcje w przypadku wystąpienia incydentów i w sytuacjach kryzysowych oraz jak nimi zarządzać.

Zarządzanie kryzysowe oraz planowanie zarządzania kryzysowego może chronić organizację przed kompletnym niepowodzeniem w przypadku katastroficznych w skutkach zakłóceń. W ramach szkolenia analizowane są zarówno nagłe sytuacje kryzysowe jak i sytuacje kryzysowe narastające powoli, spowodowane problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także analizowane są metody określania zagrożeń, które będą stosowane jako podstawa planów zarządzania kryzysowego. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat kluczowych elementów zarządzania kryzysowego, sposobu formułowania planu zarządzania kryzysowego oraz sposobu powiązania go z innymi planami dotyczącymi ciągłości działania.

Szkolenie obejmuje również praktyczne kwestie dotyczące tego, w jaki sposób i kiedy należy rozpocząć realizację planu zarządzania kryzysowego oraz dotyczące określenia, kiedy sytuacja kryzysowa zostanie zakończona

Szkolenie składa się z prezentacji oraz z indywidualnych i grupowych ćwiczeń służących zapewnieniu praktycznej wiedzy na temat elementów zarządzania kryzysowego, umożliwiającej opracowanie, wdrożenie i zatwierdzenie odpowiednich planów zarządzania kryzysowego.


Kto jest adresatem szkolenia

Wszyscy zaangażowani w planowanie działań w sytuacji awaryjnej oraz w zarządzanie kryzysowe.

Nasze szkolenia kładą nacisk na utrwalanie wiedzy z danej dziedziny poprzez naukę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia. Szkolenie opiera się na dogłębnym zrozumieniu tematyki materiału, co zwiększa efektywność pracy.

Czego się nauczę?

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do:

 • określenia rodzaju okoliczności, w których zarządzanie zdarzeniami i zarządzanie kryzysowe mają duże znaczenie
 • wyjaśnienia kluczowych cech skutecznych Planów Zarządzania Incydentami oraz Zarządzania Kryzysowego
 • określenia, w jakich sytuacjach należy zastosować Plany dotyczące Zarządzania Incydentami i Zarządzania Kryzysowego, a kiedy należy z nich zrezygnować
 • zademonstrowania sposobów wykorzystania Planów Zarządzania Kryzysowego w celu reagowania w razie katastrofy

 Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do:

 • formułowania Planów Zarządzania Incydentami i Zarządzania Kryzysowego odpowiednich dla swojej organizacji
 • wywołania incydentu lub sytuacji kryzysowej i zarządzania nimi za pomocą Planu dotyczącego Zarządzania Kryzysowego.

Korzyści:

Szkolenie pomoże Państwu:

 • zrozumieć różnicę między zarządzaniem kryzysowym, przywracaniem trybu normalnego działania i ciągłością działania
 • opracować ustalenia dotyczące zarządzania zdarzeniami i zarządzania kryzysowego na rzecz organizacji
 • zarządzać sytuacją kryzysową w organizacji w oparciu o odpowiednie plany

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch

Miejsce szkolenia: Warszawa