BSI/PAS 221:2013 Prerequisite programmes for food safety in food retail – Specification

มาตรฐาน BSI/PAS 221:2013 เป็นโปรแกรมพื้นฐาน (PRPs) สำหรับผู้ประกอบอาหารค้าปลีกและค้าส่ง (Food retail) ทุกขนาด ข้อกำหนดคลอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้น การนำไปใช้ และการบำรุงรักษามาตรฐาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารในร้านค้าปลีก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป็นวิธีการสากลสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้

มาตรฐานนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกและการจัดการซัพพลายเออร์ มาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนข้าม การจัดการของเสีย การจัดเก็บ การควบคุมสัตว์พาหะ การจัดการการขาย และอื่นๆ สำหรับกลุ่มผู้ค้าปลีกอาหารทั้งหมดรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต

ท่านสามารถดาวน์โหลดฟรี BSI/PAS 221:2013 โปรแกรมพื้นฐาน (PRPs) สำหรับ Food retail ได้ที่นี่