Adopting natural solutions to create animal feed protein

การเข้าถึงแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับอาหารสัตว์เป็นความท้าทายระดับโลกอย่างมาก การพัฒนาเชิงพาณิชย์ของแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยและตรวจสอบย้อนกลับได้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคเนื้อสัตว์ ปลา และไข่ที่เพิ่มขึ้น การทำฟาร์มแมลงนำเสนอทั้งทางออกที่ประหยัดและสิ่งแวดล้อมสำหรับความต้องการแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็จัดการกับความท้าทายในการจัดการของโปรตีนที่ตกค้างจากชีวมวล

 

image04ipc.png