ISO 14068

ISO 14068

Greenhouse Gas Management and Climate Change Management
and Related Activities - Carbon Neutrality

Greenhouse Gas Management and Climate Change Management
and Related Activities - Carbon Neutrality

Red Overlay
ISO 14068
Red Overlay

ISO 14068 Carbon Neutrality Flyer (Steps to start your ISO 14068-1 journey)ประโยชน์ของ ISO 14068-1:2023 (Carbon neutrality)

  • สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริง
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในการกล่าวอ้างความเป็นกลางทางคาร์บอน
  • ส่งเสริมกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และมีความทะเยอทะยาน
  • ส่งเสริมแนวทางห่วงโซ่คุณค่าและวงจรชีวิตที่ครอบคลุมในการจัดการคาร์บอน