CFO-TGO :

CFO-TGO :

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO)
ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) :TGO

bsi. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกของอบก. อย่างเป็นทางการ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO)
ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) :TGO

bsi. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกของอบก. อย่างเป็นทางการ

Red Overlay
CFO-TGO :
Red Overlay

รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ/ผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Webinar เกี่ยวกับ Carbon Footprint of Organization: CFO