บริการทวนสอบผลิตภัณฑ์

บริการทวนสอบผลิตภัณฑ์

Red Overlay
บริการทวนสอบผลิตภัณฑ์
บริการทวนสอบผลิตภัณฑ์
Red Overlay

ใบรับรองการทวนสอบ

หากท่านประกาศรับรองผลิตภัณฑ์ของท่านเอง เราสามารถให้บริการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของท่านทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการทดสอบ แฟ้มข้อมูลทางเทคนิค รายงาน และออกใบรับรองการทวนสอบให้ท่าน

ท่านสามารถดำเนินการทดสอบด้วยตนเองได้เนื่องจาก:

  • จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงการขอรับเครื่องหมาย CE
  • ไม่มีมาตรฐานที่รองรับในตลาด
  • ท่านต้องการหลักฐานที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการประเมินตามข้อกำหนดที่ระบุไว้