อบรมนอกสถานที่ (Public Training)หลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบัน

 • Lead Auditor/Auditor Training Course >
  By IRCA


 • ISO 9001 Quality Management  >
  การบริหารจัดการคุณภาพ


 • ISO 14001 Environmental Management >
  การจัดการสิ่งแวดล้อม


 • BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety >
  ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 • Food Safety Management System (FSMS) >
  ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร


 • ISO / TS 16949 Automotive Management System >
  ระบบการบริหารจัดการยานยนต์


 • ISO 50001 Energy Management System >
  ระบบการจัดการพลังงาน


 • ISO 22301Business Continuity Management >
  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ


 • ISO / IEC 20000 IT Service Management  >
  การบริหารจัดการบริการด้านไอที


 • ISO / IEC 27001 Information Security  >
  ความปลอดภัยของข้อมูล


 • ISO 31000 Risk Management  >
  การบริหารความเสี่ยง


 • ISO 39001 Road traffic safety (RTS)  >
  ด้านความปลอดภัยการจราจรบนถนน


 • BS 10500 Anti-bribery Management Systems (ABMS) >
  ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน


 • ISO 13485:2012 Medical Devices  >
  อุปกรณ์การแพทย์