ดัชนีความยืดหยุ่นขององค์กรอันดับหนึ่งของโลก

ผู้บริหาร ระดับอาวุโส เผยความรู้สึก ในทุกแง่มุมเกี่ยวกับ ความสามารถ ในการปรับตัวของพวกเขาใน ดัชนีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ประจำปี 2017 ของเรา

ผู้นำระดับอาวุโสกว่า 1,250 คนจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกหลากหลายภาคส่วนได้ให้คะแนนธุรกิจของตนเองเกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 16 ประการ ซึ่งควรได้รับพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านความสามารถในการปรับตัว 

Organizational Resilience Bubble Diagram

ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกันต่อไปนี้นำมารวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดทำองค์ประกอบหลัก 16 ประการ:

  1. ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (BS 65000)
  2. การกำกับดูแลกิจการขององค์กร (BS 13500)
  3. การบริหารความเสี่ยง (ISO 31000)
  4. คุณสมบัติเบื้องต้นของห่วงโซ่อุปทาน (PAS 7000)

คำตอบของผู้บริหารระดับอาวุโสนำมาจัดทำรายงานดัชนีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ:

  • มุมมองด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านองค์ประกอบทั้ง 16 ประการ
  • การตระหนักถึงความสำคัญขององค์ประกอบทั้ง 16 ประการเหล่านี้ต่อความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจ
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแตกต่างของมุมมองต่างๆ ตามภาคส่วน ภูมิศาสตร์ ขนาด และช่วงชีวิต

ดาวน์โหลดรายงานดัชนีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ประจำปี 2019

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน: