เกณฑ์มาตรฐานความยืดหยุ่นององค์กร

Organizational resilience Spider Diagram

.

เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานว่าธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นเพียงใดเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ กว่า 1,250 แห่ง คุณสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของเราในการให้คะแนนตัวเองเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักทั้ง 16 ด้าน ซึ่งรวบรวมจาก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และ ห่วงโซ่อุปทาน และดูภาพหน้าจอวิธีเปรียบเทียบรายงานดัชนีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ประจำปี 2017

ต้องการศึกษารายละเอียดที่สนับสนุนมุมมอง ด้านผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านองค์ประกอบทั้ง 16 ประการของความยืดหยุ่น และการตระหนักถึง ความสำคัญ เพื่อความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจหรือไม่ ดาวน์โหลดรายงานดัชนีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรของเรา และเรียนรู้ความแตกต่าง ของมุมมองต่างๆ ตามภาคส่วน ภูมิศาสตร์ ขนาด และ ช่วงชีวิต