Understanding the status of your certification

Granting certification

สำหรับการรับรอง การต่ออายุการรับรอง หรือการยืดอายุการรับรอง การตรวจสอบการรับรองจะได้รับการดำเนินการก่อนที่จะตัดสินใจรับการรับรอง หาก:

 • ข้อมูลที่ได้จากการประเมินที่จำเป็นนั้นเพียงพอสำหรับการยอมรับต่อข้อกำหนดการรับรองและขอบเขตของการรับรอง
 • ข้อบกพร่องที่รุนแรงทั้งหมดถูกกำจัดและ
 • แผนในการแก้ไขและการปฏิบัติการแก้ไขสำหรับข้อบกพร่องที่ไม่รุนแรงทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยอมรับ

สำหรับการคงไว้ซึ่งการรับรอง ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการของ BSI สำหรับการรับรอง

Refusing certification

BSI อาจปฏิเสธการสมัครในการขอรับการรับรองหรือการออกใบรับรอง รวมถึงเอกสารการทวนสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือแบบแผนอื่น ๆ หากตามความคิดเห็นเชิงเหตุผล ลูกค้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับ หรือแบบแผนที่เกี่ยวข้อง หรือล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้สัญญา หรือใช้บริการของ BSI ในทางที่อาจนำไปสู่ทางที่ผิดหรืออาจทำให้ BSI เสื่อมเสียชื่อเสียง

Suspending certification

ลูกค้าที่ได้รับการรับรองอาจถูกพักใช้ในกรณีที่ (ตัวอย่างเช่น) :

 • ระบบการจัดการการรับรองของลูกค้ามีความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องหรืออย่างรุนแรงต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรอง รวมถึงข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
 • ลูกค้าที่ได้รับการรับรองไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจประเมินรายปีหรือตรวจประเมินต่ออายุการรับรองที่จะดำเนินการตามความถี่ที่จำเป็น
 • ลูกค้าที่ได้รับการรับรองขอพักใช้การรับรอง

เมื่อพักใช้การรับรอง การรับรองระบบการจัดการลูกค้าจะใช้งานไม่ได้ชั่วคราว การรับรองที่ถูกพักใช้จะได้รับการกู้คืนหากปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพักใช้ได้รับการแก้ไขแล้ว ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดการพักใช้ในระยะเวลาที่กำหนดจะส่งผลให้มีการถอนคืนหรือการลดขอบเขตของการรับรอง

Withdrawing certification

การรับรองอาจจะถูกเพิกถอนในกรณีที่ (ตัวอย่างเช่น) :

 • ลูกค้าล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดการพักใช้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการของ BSI สำหรับการรับรอง(เช่น ความล้มเหลวในการแก้ไขข้อบกพร่องที่รุนแรง ไม่ยอมรับการตรวจเยี่ยมการประเมินอย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวในการทดสอบการรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นต้น)
 • ลูกค้ายุติการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ภายในขอบเขตของการรับรองที่ลูกค้าร้องขอเพื่อถอนคืน

Reducing the scope of certification

ขอบเขตของการรับรองอาจถูกลดลงในกรณีที่ (ตัวอย่างเช่น) :

 • ลูกค้ายุติส่วนใดส่วนหนึ่งของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ภายในขอบเขตของการรับรอง
 • ลูกค้าล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดการพักใช้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อการลดขอบเขตของการรับรองหากปัญหานั้นมีผลต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของขอบเขตการรับรองเท่านั้น