จะได้รับการรับรองได้อย่างไร?

เราเชื่อในคำว่า "ดีเลิศ" สำหรับทุกสิ่งที่เราทำใน BSI Group  เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงเพื่อให้ได้สิ่งทีดีเลิศและสิ่งนี้ได้ถูกสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรเรา ฺฺ ที่ BSI เราสร้างสิ่งที่ดีเลิศทุกวันและเราต้องการให้ท่านได้รับประสบการณ์นี้ส่งผ่านสู่องคฺ์กรท่าน

เรานำเสนอในการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กรท่านโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา  การให้บริการจะจัดให้เป็นลำดับขั้นตอนตามความจำเป็นของลูกค้าเพื่อสร้างอุปนิสัยแห่งความดีเลิศนี้ในองค์กรท่าน

ขั้นตอนการรับรอง?

  1. ติดต่อเรา (Get in touch) – แจ้งบอกเราถึงความประสงค์

  2. นำเสนอ (Proposal) – เราให้ข้อเสนอทีมีรายละเอียดในเรื่องค่าใช้จ่ายและเวลา ในการประเมินอย่างเป็นทางการ

  3. พบกับทีมผู้ตรวจประเมิน (Meet your assessment team) – เรามาบหมายผู้ดูแลจัดการเฉพาะให้กับท่าน

  4. อบรม(Training) – เราสามารถให้บริการ อบรม สัมมนา ทำเวอร์ชอพ เพื่อให้พนักงานของท่านสู่ระดับการรับรอง

  5. ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment) – เป็นทางเลือก เพื่อระบุสิ่งที่ขาดหายหรือจุดอ่อนที่จำเป็นต้องจัดการ

  6. การตรวจประเมิน(Assessment) – ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละมาตรฐานที่ท่านเลือกรับรอง

  7. ได้รับรับรอง (Certification) – ทำการออกใบรับรอง ซึ่งระบุขอบเขตการรับรองอย่างชัดเจน

  8. การสอดคล้อง (Compliance) – ผู้ดูแลที่กำหนดจะทำการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  9. เข้าใจกับสถานะของการรับรองของคุณ (Understand the status of your certification) - วิธีที่เราอนุญาตปฏิเสธระงับเพิกถอนหรือลดขอบเขตการรับรอง