การดำเนินระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015

พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในการวางแผน, ดำเนินการ,การรักษาหรือการกำกับดูแลการตรวจประเมินมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

เนื้อหาหลักสูตร

การดำเนินธุรกิจได้มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน, ผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น ในการจะเพิ่มผลกำไรในระยะยาวในระดับสากลนั้น การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นประโยชน์กับท่านในอนาคต กรอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 จะช่วยให้องค์กรของท่านลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีซึ่งจะช่วยให้ลดของเสีย,ป้องกันมลพิษและประหยัดทรัพยากรได้

การได้รับทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการทบทวนสถานะปัจจุบันขององค์กรท่านและการดำเนินการตามหลักการสำคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยใช้วิธีการศึกษา step-by-step นั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาแผนการดำเนินงาน, การสร้างระบบเอกสารที่จำเป็น การเฝ้าติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่านและการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

 • ระบุให้เห็นประโยชน์ที่สำคัญของการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้เฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
 • รู้ถึงกรอบการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ตามหลักวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • การดำเนินการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อระบุสถานะปัจจุบันขององค์กร
 • ประยุกต์ใช้หลักการของบริบทขององค์กร ผู้นำและแนวความคิดตามความเสี่ยง
 • ดำเนินระบบโดยพิจารณาความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมและสภาพแวดล้อม
 • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเรียนรู้แบบ accelerated learning ของเราได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นทำให้การเรียนรู้อย่างรวดเร็วในการเพิ่มความรู้และการประยุกต์ใช้ทักษะ หลักสูตรนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม และมีการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีต่อการปฏิบัติงานที่ซึ่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เมื่อจบหลักสูตร คุณจะได้รับยอมรับในระดับสากลว่าผ่านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม BSI
 • ท่านควรจะมีความรู้ที่ดีในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และหลักการที่สำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ เราขอแนะนำให้ท่านอบรมในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 
 • ข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / FDIS 14001: 2015
 • ISO 14001:2015 Requirements หรือ Deep Dive courses

 

รายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร (PDF)