CFV Carbon Footprint Verification

CFV Carbon Footprint Verification

แนวปฏิบัติสำหรับการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ

แนวปฏิบัติสำหรับการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ

Red Overlay
Red Overlay

CFV Carbon Footprint Verification to reduce carbon footprint

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากองค์กร รัฐบาล และบุคคลต่าง ๆ องค์กรที่มีความคิดก้าวหน้าได้เริ่มประกาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเจตนาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การจัดการความเสี่ยง การลดต้นทุน การปกป้องแบรนด์ และการดึงดูดในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงในกระบวนการที่องค์กรเหล่านั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกกฎหมายเกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจกในอนาคต


What is CFV?

ตามที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศตนเองลงให้ได้ 60% ภายในปีพ.ศ.2593 เพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อน การวัดผลและรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรที่กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ในห้องประชุมคณะกรรมการ องค์กรที่มีความคิดก้าวหน้าได้เริ่มประกาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเจตนาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น การจัดการความเสี่ยง การลดต้นทุน การปกป้องแบรนด์ และการดึงดูดในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงในกระบวนการที่องค์กรเหล่านั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการออกกฎหมายเกี่ยวกับแก๊สเรือนกระจกในอนาคต

การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFV) เป็นพื้นฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีศักยภาพลงทุน กลุ่มสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนและแม้แต่คู่แข่งของคุณด้วยความความซื่อสัตย์ ความสมบูรณ์และความโปร่งใสในการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ องค์กรใดก็ตามที่กำลังทำการวัดผลอย่างจริงจัง หรือกำลังกำหนดขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งการคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยไม่คำนึงถึงขนาด อุตสาหกรรมหรือสถานที่ตั้งอาจจะได้รับประโยชน์จากความน่าเชื่อถือและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขั้นในกระบวนการการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFV) ที่นำมาใช้

การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFV) มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรทุกประเภท

 • องค์กรที่รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับระบบภาคบังคับที่ต้องการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
 • องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังจะถูกดึงเข้าร่วมโครงการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไม่ช้า
 • องค์กรที่รายงานแบบสมัครใจต่อโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น องค์กร Carbon Disclosure Project (CDP) ที่ดำเนินการตามแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • องค์กรขนาดเล็กที่กำลังค้นหาขั้นตอนแรกที่สามารถจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมได้

What are the benefits?

 • เตรียมพร้อมสำหรับการออกกฎหมายในอนาคต เช่น Carbon Reduction Commitment (CRC)
 • จัดการความเสี่ยงจากคาร์บอน และระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยลดการใช้พลังงาน
 • สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • กระตุ้นและเชิญชวนพนักงานโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตพริ้นท์

We can verify you

การทวนสอบโดย Third-party เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในองค์กรของคุณจะช่วยเพิ่มประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับองค์กรที่เข้าร่วม การดำเนินการตามขั้นตอนการทวนสอบจะมอบ :

 • ความน่าเชื่อถือ

การทวนสอบโดย Third-party จะมีระดับความน่าเชื่อถือในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้มีผลกระทบต่อบุคคลที่สนใจ เช่น พนักงาน ลูกค้านายหน้า ผู้ถือหุ้น และบริษัทประกันภัย

 • ความซื่อสัตย์

การทวนสอบช่วยให้การรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณว่าข้อมูลที่ได้รับการทวนสอบนั้นเชื่อถือได้ ไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง มีความสอดคล้อง ได้รับการรวบรวมและวิเคราะห์อย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

 • ความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภายนอกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณในเรื่องความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำารายงานสาธารณะ สิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือความยั่งยืนและเป็นขั้นตอนไปสู่ ‘ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Green Governance)’

 • ความสอดคล้อง

การทวนสอบการปล่อยมลพิษของ Third-party จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสอดคล้องตามโปรโตคอลที่ตั้งไว้ ด้วยการใช้กระบวนการเฉพาะที่พัฒนาโดยทีมทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่มีประสบการณ์ของเรา เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 • ความไว้วางใจ

เรามั่นใจว่าการตรวจสอบจาก Third-party จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษที่เชื่อถือได้และซื่อสัตย์ โดยการรับรองภายใต้โครงการ UKAS (United Kingdom Accreditation Service) มาตรฐาน EN 45011 เราได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สำคัญต่อกระบวนการทวนสอบของเรา

สิ่งนี้จะช่วยคุณในเรื่อง :

 • การจัดการความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

คุณสามารถสร้างความมั่นใจและให้ความมั่นใจกับผู้อื่นได้ว่าองค์กรของคุณได้พิจารณาถึงขอบเขตทั้งหมดของกระบวนการและการปล่อยมลพิษ รวมถึงข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถผ่านการตรวจสอบสื่ออย่างละเอียดได้

 • การดึงดูดในการลงทุน

การให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ตลาดการเงินและบริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กรของคุณ ซึ่งนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีขึ้นผ่านการให้คะแนนดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น FTSE4Good และ DJSI

 • การทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง

โดยการพิสูจน์ว่าองค์กรของคุณให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 • การเป็นกลางทางคาร์บอน

การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณจะช่วยหนุนข้อเรียกร้องเรื่องความเป็นกลางของคาร์บอนด้วยการคำนวณแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีระสิทธิภาพสูงสุด และไม่ซื้อคาร์บอนชดเชยมากเกินความจำเป็นเพื่อให้ได้ความเป็นกลางของคาร์บอน