ประชุมสามัญประจำปี

ประชุมสามัญประจำปีเสนอคณะกรรมการให้คุณได้สื่อสารและตอบคำถามจากการสมัครสมาชิก
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการประชุมสามัญประจำปี และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณารายการของธุรกิจ

ในการประชุมการนำเสนอผลงานมีให้ในกิจกรรม BSI ในช่วงปีงบการเงินเดิมและกลุ่มเป้าหมายสำหรับอนาคต เช่นเดียวกับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการขายกิจกรรม บริษัท ทุกนับคะแนนเสียงพร็อกซี่และบ่งชี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจากมือแต่ละคน

Annual general meeting 2021 (UK website)