PCI DSS

PCI DSS

ความปลอดภัยข้อมูลบัตรชำระเงินด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS)

ความปลอดภัยข้อมูลบัตรชำระเงินด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน (PCI DSS)

Red Overlay
Red Overlayดาวน์โหลดมาตรฐาน PCI DSS

ดาวน์โหลดสำเนาของมาตรฐาน PCI DSS


PCI DSS คืออะไร

มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI DSS) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลบัตรชำระเงิน โดยการควบคุมความปลอดภัยที่จัดการโดย PCI Security Standards Council (PCI SSC) และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานบัตรชำระเงินระหว่างประเทศ (VISA, MasterCard, JCB, AMEX และ Discover) เพื่อช่วยป้องกันการละเมิดข้อมูลบัตรเครดิต

มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลนี้มีข้อกำหนดเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลผู้ถือบัตร โดยคำนึงถึงคน,กระบวนการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระบบการประมวลผลบัตรชำระเงิน ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดการความปลอดภัยทั้งนโยบาย,ขั้นตอน,ระบบและการออกแบบซอฟแวร์ที่เชื่อถือได้บริการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BSI ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล