ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบและความไว้วางใจสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Red Overlay
.
.
Red Overlay

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและ ISO/IEC 27701 คืออะไร ?

ISO/IEC 27701:2019 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจากISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO / IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ในมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีที่องค์กรควรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประโยชน์ของ ISO/IEC 27701:

  • สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ให้ความโปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
  • อำนวยความสะดวกในข้อตกลงทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบให้ชัดเจน
  • รองรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัว
  • ลดความซับซ้อนโดยสามารถตรวจประเมินพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล ISO/IEC 27001