BS ISO 14046 water footprint

BS ISO 14046 water footprint

Red Overlay
BS ISO 14046 water footprint
Red Overlay

BS ISO 14046 water footprint – หลักการ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติ

การใช้และการจัดการน้ำเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ ในแง่ของความต้องการทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนน้ำที่เพิ่มขึ้น การจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก และจำเป็นต้องมีเทคนิคการประเมินที่สอดคล้องกัน

BS ISO 14046 เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ำที่จะให้ความสม่ำเสมอและให้ความน่าเชื่อถือในผลลัพธ์ของปริมาณน้ำ
ประโยชน์ของ BS ISO 14046

  • ประเมินและเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงต่อการใช้น้ำของท่านในอนาคต
  • ระบุวิธีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำของท่าน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และองค์กร
  • แบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ
  • ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น