BRCGS Global Standard for Food Safety

 

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาข้อกำหนดได้มีการรวบรวมมาตรฐานการจัดการอาหารที่มีหลากหลาย มีความชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรใดควรมีไว้สำหรับการผลิตอาหารมาตรฐานนี้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดสำคัญ 9 ประการ ได้แก่

 • ความมุ่งมั่นผู้บริหารอาวุโส (Senior management commitment)
 • แผนความปลอดภัยในอาหาร – HACCP (The food safety plan – HACCP)
 • ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food safety and quality management system)
 • มาตรฐานโรงงาน (Site standards)
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product control)
 • การควบคุมกระบวนการ (Process control)
 • พนักงาน (Personnel)
 • ความเสี่ยงของพื้นที่การผลิต High-risk, high-care and ambient high-care (High-risk, high-care and ambient high-care production risk zones)
 • ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขาย (Requirements for traded products)

BRCGS มีเกณฑ์ที่ครอบคลุมและอ้างอิงกับความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก หัวข้อสำคัญ ได้แก่ :

 • วัฒนธรรมด้านคุณภาพและความความปลอดภัยของอาหาร (Food safety culture)
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental monitoring)
 • ความปกป้องอาหาร (Food security and defence)
 • การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (Allergen management)
 • การควบคุมฉลากและการบรรจุ (Labelling and packing controls)

Issue 8 เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดของมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 8 ได้มีการรวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจ Issue 7 โดยมุ่งเน้นไปที่ความมุ่งมั่นด้านการจัดการอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) โปรแกรมความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐาน และสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ
หัวข้อปัญหาที่ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ได้แก่

 • เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นนี้
 • พัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ผลิต และการปกป้องอาหาร
 • เพิ่มความชัดเจนให้กับข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ high risk, high care และ ambient high care
 • ให้ความชัดเจนมากขึ้นสำหรับโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • สร้างความมั่นใจในการบังคับใช้ทั่วโลกและการเทียบเคียงมาตรฐานใน GFSI

ประโยชน์ของมาตรฐาน BRCGS food safety

 • ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นมาตรฐาน GFSI
 • ลดภาระการตรวจสอบ (ผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้รับการรับรองจาก BRCGS ทั่วโลกดังนั้นการที่ได้รับการรับรอง BRCGS อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ)
 • ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์, การร้องเรียน และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
 • เพิ่มความชัดเจนของข้อกำหนดเรื่องความเสี่ยง

ขั้นตอนการขอรับรองระบบ BRCGS Food Safety Issue 8

ขั้นตอนที่ 1: อบรมเรื่อง ข้อกำหนด, การประยุกต์ใช้ และการตรวจติดตามภายใน

อบรมเพื่อทราบถึงข้อกำหนด เนื้อหาที่ต้องปฎิบัติ โดยท่านสามารถเลือกอบรม ได้ทั้ง Public Training หรือ In-House Training ได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่านเอง

จัดทำเอกสาร คู่มือวิธีปฎิบัติงาน เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ และบันทึก ตามข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจเพื่อรับรองระบบ

รับการตรวจโดยผู้ตรวจ BSI ที่มีความชำนาญและเฉพาะกับธุรกิจการผลิตของท่าน เพื่อหาความสอดคล้องตามข้อกำหนด และตรวจเพื่อพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับองค์กรท่าน


หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับจัดทำและพัฒนาระบบ BRCGS

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

ทาง BSI เชื่อว่าโลกควรได้รับการผลิตอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรม เราขอเสนอการรับรองความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายและบริการการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยทุก ๆ องค์กรเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่บรรลุตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เราเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยของอาหารและการรับรองด้วยความสามารถในการตรวจประเมินอย่างกว้างขวางและความสามารถในการจัดการการตรวจประเมินภายในแบบบูรณาการสำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารที่หลากหลายทั่วทั้งห่วงโซ่อาหารและเครื่องดื่ม – รวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI

การบริการแก้ไขปัญหาของเราสำหรับความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการรับรอง การฝึกอบรม การประเมิน และซอฟต์แวร์กระบวนการผลิต การมอบความมั่นใจให้แก่คุณและลูกค้าของคุณ รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น