BRCGS Global Standard for Food Safety

 

BRCGS เป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร เนื้อหาข้อกำหนดได้มีการรวบรวมมาตรฐานการจัดการอาหารที่มีหลากหลาย มีความชัดเจน ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจอาหารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ครอบคลุมกิจกรรมพื้นฐานที่องค์กรใดควรมีไว้สำหรับการผลิตอาหารมาตรฐานนี้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดสำคัญ 9 ประการ ได้แก่

 • ความมุ่งมั่นผู้บริหารอาวุโส (Senior management commitment)
 • แผนความปลอดภัยในอาหาร – HACCP (The food safety plan – HACCP)
 • ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food safety and quality management system)
 • มาตรฐานโรงงาน (Site standards)
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product control)
 • การควบคุมกระบวนการ (Process control)
 • พนักงาน (Personnel)
 • ความเสี่ยงของพื้นที่การผลิต High-risk, high-care and ambient high-care (High-risk, high-care and ambient high-care production risk zones)
 • ข้อกาหนดสาหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขาย (Requirements for traded products)

BRCGS มีเกณฑ์ที่ครอบคลุมและอ้างอิงกับความเสี่ยงในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก หัวข้อสำคัญ ได้แก่ :

 • วัฒนธรรมด้านคุณภาพและความความปลอดภัยของอาหาร (Food safety culture)
 • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental monitoring)
 • ความปกป้องอาหาร (Food security and defence)
 • การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (Allergen management)
 • การควบคุมฉลากและการบรรจุ (Labelling and packing controls)

Issue 8 เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดของมาตรฐาน BRCGS Food Safety Issue 8 ได้มีการรวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจ Issue 7 โดยมุ่งเน้นไปที่ความมุ่งมั่นด้านการจัดการอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) โปรแกรมความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐาน และสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ
หัวข้อปัญหาที่ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ ได้แก่

 • เพิ่มข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นนี้
 • พัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ผลิต และการปกป้องอาหาร
 • เพิ่มความชัดเจนให้กับข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ high risk, high care และ ambient high care
 • ให้ความชัดเจนมากขึ้นสำหรับโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
 • สร้างความมั่นใจในการบังคับใช้ทั่วโลกและการเทียบเคียงมาตรฐานใน GFSI

ประโยชน์ของมาตรฐาน BRCGS food safety

 • ได้รับการยอมรับทั่วโลก และเป็นมาตรฐาน GFSI
 • ลดภาระการตรวจสอบ (ผู้ค้าปลีกจำนวนมากได้รับการรับรองจาก BRCGS ทั่วโลกดังนั้นการที่ได้รับการรับรอง BRCGS อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ)
 • ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์, การร้องเรียน และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
 • เพิ่มความชัดเจนของข้อกำหนดเรื่องความเสี่ยง

ขั้นตอนการขอรับรองระบบ BRCGS Food Safety Issue 8

ขั้นตอนที่ 1: อบรมเรื่อง ข้อกำหนด, การประยุกต์ใช้ และการตรวจติดตามภายใน

อบรมเพื่อทราบถึงข้อกำหนด เนื้อหาที่ต้องปฎิบัติ โดยท่านสามารถเลือกอบรม ได้ทั้ง Public Training หรือ In-House Training ได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: ประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของท่านเอง

จัดทำเอกสาร คู่มือวิธีปฎิบัติงาน เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ และบันทึก ตามข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ 3: การตรวจเพื่อรับรองระบบ

รับการตรวจโดยผู้ตรวจ BSI ที่มีความชำนาญและเฉพาะกับธุรกิจการผลิตของท่าน เพื่อหาความสอดคล้องตามข้อกำหนด และตรวจเพื่อพัฒนาระบบการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับองค์กรท่าน


หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับจัดทำและพัฒนาระบบ BRCGS

วิทยากรและพนักงาน BSI ขอต้อนรับท่านเข้าสู่หน่วยฝึกอบรม เรามุ่งมั่นที่จะให้การฝึกอบรมที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เราเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการอภิปรายและทำกิจกรรม การมีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และมีรากฐานที่ดีในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของท่าน


ทำไมต้องเลือก BSI ?

เราเป็นผู้บุกเบิกมาตรฐานมานานกว่า 100 ปีมาแล้วและปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดของมาตรฐานต่างๆ อาทิ เช่น ISO 9001,ISO14001,ISO22301,ISO2700 และ ISO 22000  เราให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากว่า 80,000 ราย ตั้งแต่องค์กรระดับโลกจนถึงธุรกิจขนาดเล็กที่มีมุ่งมั่นใน 172 ประเทศเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันของพวกเขา


ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่มีความเข้าใจในมาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ เราไม่เพียงแต่ตรวจประเมินองค์กรของท่าน เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นและฝึกทีมทั่วโลกเพื่อใช้งานได้ดีขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น ความรู้ของเราสามารถเปลี่ยนองค์กรของคุณได้


BSI คือองค์กรให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมแห่งลอนดอน โดยการนำของท่านเซอร์จอห์น วอลฟแบรรี่ ผู้ออกแบบอาคารคู่ซึ่งเป็นเสาหลักของสะพานลอนดอนบริดจ์ จนกระทั้งปี พ.ศ. 2461 ได้กลายมาเป็นสมาคมมาตรฐานวิศวกรรมแห่งอังกฤษ หลังจากนั้น 2 ปี ได้รับพระราชทานตราตั้งแห่งราชวงศ์อังกฤษ (Royal Charter) ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 ได้เปลี่ยนมาเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษและได้เปลี่ยนชื่อเป็น BSI Group เมื่อปี พ.ศ. 2541