PAS 320:2023

PAS 320:2023

คู่มือการพัฒนาและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร

คู่มือการพัฒนาและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร

Red Overlay
PAS 320:2023
Red Overlay

เรียนรู้วิธีปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร

ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารในองค์กรอาหาร