PAS 2080:2023

PAS 2080:2023

การจัดการคาร์บอนในอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดการคาร์บอนในอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

Red Overlay
PAS 2080:2023
Red Overlay

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนของคุณ

กรอบการทำงานของ PAS 2080 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะรวมองค์กรต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อลดคาร์บอนในอาคารและโครงสร้าง