Carbon offsets and declaring carbon neutral status (PAS 2060:2014)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจะประเมินระดับการชดเชยที่จำเป็นหลังจากดำเนินการตามแผนการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อประกาศการบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน หลักสูตรนี้จะช่วยท่านในการประเมินระดับการชดเชยที่จำเป็นหลังจากดำเนินการตามแผนการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของท่าน และท่านจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการฝึกอบรม ท่านจะ:

  • ประสบความสำเร็จในพัฒนาความสามารถของท่านจากการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมนี้
  • ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองของ BSI Training Academy ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
  • มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่เราแนะนำ หากท่านต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถของท่านในด้านนี้ต่อไป