ข้อกำหนดของ PAS 2060:2014

PAS 2060 Requirement

วัตถุประสงค์หลักสูตร

Net Zero และความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นประเด็นใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก เป้าหมายเพื่อไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ หรือลดการปล่อยก๊าซให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องกำจัดก๊าซในปริมาณที่เทียบเท่ากันกับการปล่อย เพราะหากมียังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น ภาวะโลกร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะทำให้ท่านรู้จักกับ Net Zero และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และมาตรฐาน PAS 2060 ซึ่งเป็นข้อกำหนดในระดับสากลสำหรับการทวนสอบความเป็นกลางของคาร์บอน รวมถึงแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้นได้

โดยหลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ :

  • เข้าใจความสำคัญและหลักการของข้อกำหนด และนำมาประยุกต์ในองค์กรได้
  • ฝึกทักษะในการตีความข้อกำหนด เพื่อใช้ในการตรวจติดตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ