การตรวจประเมินภายใน

การตรวจประเมินภายใน

การตรวจประเมินภายในโดยบุคคลที่หนึ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าน 

การตรวจประเมินภายในโดยบุคคลที่หนึ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าน 

Red Overlay
การตรวจประเมินภายใน
การตรวจประเมินภายใน
Red Overlay

โปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจประเมินภายในของ BSI

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ ท่านควรจะสามารถนำนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่นั้น ท่านยังจำเป็นต้องทบทวนและบริหารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุดนี้เองที่การตรวจประเมินภายในจะเข้ามามีบทบาท 

แม้ว่าท่านจะสามารถทำการตรวจประเมินภายในได้เอง แต่องค์กรส่วนใหญ่ก็เลือกใช้วิธีที่เป็นกลางและเป็นอิสระ นั่นคือ การตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเราสามารถช่วยท่านได้ด้วยบริการด้านการตรวจประเมินภายในของเรา 

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองจากบุคคลภายนอกอันเป็นบริการของ BSI เราก็มีโปรแกรมการตรวจประเมินภายในสำหรับทั่วทั้งองค์กรของท่านเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในฐานะองค์กรระดับโลกที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจถึงข้อกำหนดและธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่น เราจึงเป็นผู้ให้บริการตรวจประเมินภายในที่ท่านต้องการเรียกใช้เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงและผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  

Gears

การตรวจประเมินภายในประเภทต่างๆ

เราให้บริการตรวจประเมินภายในหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และมาตรฐานต่างๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจประเมินภายในโดยทั่วไปมักประกอบด้วย:

 • ระเบียบปฏิบัติเฉพาะหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบการจัดการคุณภาพบนพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินขั้นตอน
 • ข้อกำหนดที่ลูกค้ากำหนดเอง ซึ่งประกอบไปด้วยรายการต่างๆ ข้างต้น

ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ท่านต้องการเพิ่มเติมเข้าไป เราก็สามารถจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้ เพื่อให้แบรนด์ของท่านเป็นที่รับรู้ในวงกว้างและช่วยปกป้องแบรนด์

 

ท่านสามารถพูดคุยขอคำปรึกษาว่าการตรวจประเมินภายในรูปแบบใดที่เหมาะสำหรับองค์กรของท่าน

การตรวจประเมินภายใน 4 ขั้นตอน

เราจะใช้แนวทางที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนการบริหาร การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการของท่าน วิธีการประเมินดังกล่าวประกอบด้วย: 

 • ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง: พิจารณาสถานะในปัจจุบันของท่านก่อนที่เราจะวางขอบเขตของโปรแกรมการตรวจประเมิน
 • ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมิน: เมื่อตกลงเลือกโปรแกรมการตรวจประเมินแล้ว ทีมงานของเราจะเสนอตารางเวลาและแจ้งข้อมูลที่พบให้ท่านทราบในรูปแบบรายงานการตรวจประเมินที่เหมาะสม
 • ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน: เราจะมาพบกับท่านเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามที่วางแผนไว้และให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
 • ขั้นตอนที่ 4 การประเมินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ: โปรแกรมของเราไม่ได้ทำการตรวจประเมินเพียงครั้งเดียวจบ แต่จะดำเนินการในภาพรวมให้สอดคล้องตามความต้องการของท่านและมีการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจประเมินภายในกับ BSI

 • ได้รับการตรวจสอบที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
 • เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินระดับมืออาชีพของเรามีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบการจัดการ การประเมินขั้นตอน และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ
 • ประหยัดเวลาและงบประมาณโดยการเอาท์ซอร์สโปรแกรมการตรวจประเมินของท่าน 
 • ทำการรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเครือข่ายระดับโลกของเรา 
 • ความรู้และการสนับสนุนในพื้นที่ – เราดำเนินการให้มั่นใจว่าการตรวจประเมินของเราสอดคล้องกับตลาดและความต้องการในพื้นที่ของท่าน
 • โปรแกรมการตรวจประเมินที่ครอบคลุม – เราช่วยให้การทำงานของท่านมีความรอบด้านมากขึ้น