BSI Qualifications

ในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน ทั้งนายจ้างและลูกค้าของคุณต้องรู้ว่าคุณสามารถทำงานได้ดีที่สุด การที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่เคย คุณจะต้องมีหนังสือรับรองที่น่าเชื่อถือ

เมื่อสำเร็จหลักสูตรและการประเมินร่วมกัน คุณจะได้รับ BSI Qualifications และ สิทธิ์ในการใช้ BSI Mark of Trust

คุณสามารถสมัครเพื่อได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ – เป็นการตรวจสอบการใช้งานจริงในเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง