Enterprise Training Solutions

Enterprise Training Solutions

บริการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเฉพาะองค์กรของท่าน

บริการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเฉพาะองค์กรของท่าน

Red Overlay
Red Overlay

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหา พัฒนาองค์กร รวมถึงเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI มีบริการการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางร่วมกับองค์กรเพื่อการดำเนินการที่ตรงวัตถุประสงค์และมีคุณภาพให้กับท่าน ในรูปแบบที่ท่านเป็นผู้เลือกเองได้