Lean Audit Metrology for Cost Reduction

วิธีการตรวจเพื่อลดต้นทุน (Lean Audit Mythology)

การลดต้นทุน การส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว การมีคุณภาพ และ การปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการแข่งขันในภาวะปัจจุบัน   

การตรวจประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายในมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุ สิ่งที่ควรปรับปรุง ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ความรู้ทักษะของผู้ตรวจประเมิน ของผู้จัดการและหัวหน้างาน มีความสำคัญยิ่งในการทำให้องค์กร ลดต้นทุน ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น สร้างความเร็ว และ สนใจกับสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร เป็นจริง หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โดยหลักสูตรได้ออกแบบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะ :

  • เข้าใจความสำคัญและวิธีการตรวจลีน เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อองค์กร
  • พร้อมรับ รายการการตรวจสอบลีนที่พร้อมใช้