Certified Lean Six Sigma White Belt (Introduction to Lean Six Sigma)

Lean Six Sigma White Belt

เทคนิค Lean Six Sigma เป็นวิธีการขององค์กรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้นไปยังการกำจัดการปฏิบัติการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้เพิ่มผลประโยชน์ให้กับองค์กร ในขณะที่ลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ในกระบวนการให้เหลือน้อยที่สุด

การ workshop แบบหนึ่งวันนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประวัติของเทคนิค Lean Six Sigma รวมถึงแนวคิด วิธีการ เครื่องมือ โครงสร้าง และการปฏิบัติอย่างไร ที่สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุจุดประสงค์ของพวกเขา

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิค Lean Six Sigma และขั้นตอนแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือผู้สนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงองค์กร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ: 

  • แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค Lean Six Sigma และประโยชน์ที่ได้รับ
  • ได้รู้ถึงคุณลักษณะที่สำคัญของเทคนิค Lean Six Sigma รวมไปถึงวิธีการ เค้าโครง และเครื่องมือต่าง ๆ
  • เข้าใจถึงการตัดสินใจขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลว่าเป็นหลักการสำคัญในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • แสดงให้เห็นว่าเทคนิค Lean Six Sigma มีความสอดคล้องกับระบบการจัดการคุณภาพอื่น ๆ อย่างไร
  • ระบุวิธีการใช้เทคนิค Lean Six Sigma ให้ประสบความสำเร็จในองค์กรของคุณได้