การบริหารโครงการตามแนวทาง ISO 21500:2012

Project Management Requirement (ISO 21500) Training Course

หลักสูตรฝึกอบรม Project Management (ISO 21500:2012) จะถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบรรยายให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยหลายปี วิทยากรจึงมีความเข้าใจผู้อบรม มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังมีเทคนิคทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมทำ Workshop อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้คุณเข้าใจ และทราบแนวทางในเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management) การจัดการ Out Source การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาของโครงการ รวมถึงตัวอย่างกรณีศึกษาในการบริหารโครงการที่ผ่านมา