Professional QA/QC Leader

หัวหน้างาน QA/QC มืออาชีพ

การให้ความรู้และทักษะของการเป็นผู้นำทางการควบคุมคุณภาพที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุ สิ่งที่ควรปรับปรุง ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การอบรมนี้จะทำให้ทราบถึงความรู้ทักษะเรื่อง หัวหน้างาน QA/QC มืออาชีพ มีความสำคัญยิ่งในการทำให้องค์กร กำหนดกลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อลดสิ่งที่ไม่จำเป็น สร้างความเร็ว มีการสื่อสารที่ชัดเจน และ สนใจกับสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ให้ทราบถึงความสำคัญ และทักษะของภาวะผู้นำในการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำไประยุกต์ใช้ หรือสร้างผลประโยชน์ต่อองค์กร