Management System Audit Report Writing Training Course

การเขียนรายงานสำหรับผู้ตรวจประเมิน

หากคุณเป็นผู้ตรวจประเมินอยู่แล้ว แต่พบว่าการเขียนรายงานเป็นเรื่องท้าทายใช่หรือไม่

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีทักษะและเทคนิคในการเขียนรายงานการตรวจประเมินที่ถูกต้องซึ่งให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและประเมินผลการตรวจประเมินด้วยวิธีที่รวบรัดและชัดเจน

การตรวจประเมินเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ (MS) ทั้งหมด ช่วยยืนยันความสอดคล้อง ตลอดจนทวนสอบความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ และค้นหาความเสี่ยงและโอกาส

สิ่งสำคัญของการตรวจประเมินคือการรายงานสิ่งที่ค้นพบ ซึ่งควรนำไปสู่การดำเนินการด้านการจัดการและแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม คุณจะสามารถ:

  • มีความมั่นใจในการเขียนรายงานการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการ (MS) อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงสมรรถนะการปฏิบัติงานของคุณในฐานะผู้ตรวจประเมิน First, Second และ Third-Party พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลการตรวจประเมินที่เป็นลายลักษณ์อักษรฝ่ายบริหารได้อย่างชัดเจน