Total Product Maintenance for Organization Improvement

การปรับปรุงองค์กรด้วยเทคนิค TPM

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
  2. สามารถนำเทคนิค และเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนดำเนินกิจกรรมได้
  3. สามารถนำแนวคิดของ TQM ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กร